กำหนดมาตรฐานเชื้อโรค-พิษจากสัตว์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยร่างข้อกำหนดมาตรฐานเชื้อโรค-พิษจากสัตว์ เตรียมความพร้อมพ.ร.บ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ฉบับใหม่

นพ.นิพนธ์ โพธิ์พัฒนชัย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานด้านเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสำนักกำกับ พ.ร.บ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ได้จัดทำร่างข้อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและมาตรฐานด้านเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ เพื่อประกาศใช้ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการศึกษาเพื่อจัดทำข้อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและมาตรฐานด้านเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ 8 คณะ ประกอบด้วย ด้านเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ แบคทีเรีย ไวรัส รา  ปรสิต พิษจากสัตว์ มาตรฐานห้องปฏิบัติการ และการขนส่งเชื้อโรคและพิษจากสัตว์

พญ.วารุณี จินารัตน์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจะทำหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำร่างรายชื่อเชื้อโรคต่างๆ ระดับความเสี่ยง หลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติ และมาตรฐานความปลอดภัย การขนส่งเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ มาตรฐานของภาชนะบรรจุ เอกสารกำกับ ฉลาก เพื่อความปลอดภัยและความมั่นคงเกี่ยวกับการขนส่งเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ เพื่อใช้ในการกำกับดูแลให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2525 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544 และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับ พ.ร.บ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ฉบับใหม่ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาโดยคณะกรรมการกฤษฎีกา

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
 

 

Shares:
QR Code :
QR Code