การเข้าร่วมเป็นสมาชิก GACD

ที่มา : มติคณะรัฐมนตรี 


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


การเข้าร่วมเป็นสมาชิก GACD thaihealth


คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการให้สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เข้าร่วมเป็นสมาชิก Global Alliance for Chronic Diseases (GACD) ในปี 2560


ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เสนอ สาระสำคัญของเรื่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข รายงานว่า


1. สวรส. เป็นหน่วยงานรัฐที่เป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มีภารกิจในการสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ และส่งเสริมความร่วมมือการวิจัยระบบสุขภาพในทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ โดย GACD ซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายการวิจัยด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรังระหว่างประเทศ ได้เชิญประเทศไทย โดย สวรส. เข้าร่วมเป็นสมาชิกเพื่อร่วมกันสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non Communicable Chronic Disease: NCD) จัดความสำคัญของงานวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย และการวัดผล ซึ่ง GACD ให้ความสำคัญกับกลุ่มประเทศรายได้น้อยและปานกลาง และประชากรกลุ่มที่ไม่มีสวัสดิการในประเทศที่มีรายได้สูง เป้าหมายหลักของกลุ่มความร่วมมือ คือ การยกระดับ การตระหนักและเพิ่มแหล่งทรัพยากรวิจัยเพื่อให้ข้อมูลในทางนโยบายของการป้องกันและจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง


2. การทำความตกลงเข้าร่วมเป็นสมาชิก GACD จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัยด้านสุขภาพของไทย รวมถึงการเพิ่มโอกาสในการพัฒนานักวิจัยไทยได้ก้าวสู่เวทีความร่วมมือระหว่างประเทศซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และถ่ายทอดองค์ความรู้กับนานาประเทศเพื่อนำมาปรับใช้กับการพัฒนาการวิจัยด้าน NCD ของไทย และยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนระดับโลกจากประเทศต่าง ๆ ตลอดจนส่งเสริมบทบาทไทยในการเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงกับประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้งนี้ สวรส. ได้สนับสนุนการดำเนินการวิจัยและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในลักษณะแผนงานวิจัยร่วมแบบสหสาขาและสหสถาบัน เช่น คณะแพทย์ศาสตร์จากมหาวิทยาลัยภาครัฐ กรมควบคุมโรค กรมอนามัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นต้น

Shares:
QR Code :
QR Code