การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ สสส.

การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ สสส.

รายละเอียดการรับสมัครและเสนอชื่อบุคคล

เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน ด้านศิลปวัฒนธรรม

ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อแทนตำแหน่งที่จะว่างลง

 

๑. ชื่อตำแหน่งและจำนวนตำแหน่งที่สรรหา

                   ๑.๑ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน  ด้านศิลปวัฒนธรรม จำนวน ๑ ตำแหน่ง

๒. คุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิที่จะเข้ารับการสรรหา 

                   ๒.๑ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

                   ผู้เข้ารับการสรรหาต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังต่อไปนี้

                   (๑) มีสัญชาติไทย

                   (๒) มีอายุไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์

                   (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

                   (๔) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

                   (๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง

                   (๖) ไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมที่ขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของกองทุนตามมาตรา ๕

                   (๗) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับกองทุน หรือในกิจการที่ขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของกองทุน หรือได้รับประโยชน์ในกิจการที่ขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของกองทุน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นผู้ดำเนินกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์และมิได้แสวงหากำไร

                   ๒.๒ คุณสมบัติที่เหมาะสมกับตำแหน่ง

ผู้เข้ารับการสรรหาต้องมีคุณสมบัติ ตามระเบียบกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขสำหรับการสรรหารองประธานกรรมการคนที่สอง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้

                   (๑) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เหมาะสมสำหรับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านศิลปวัฒนธรรม

                   (๒) เป็นผู้มีวิสัยทัศน์และเจตคติที่ดีต่อการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีความรู้ความเข้าใจทั้งในองค์รวมและความรู้ความสามารถเฉพาะด้านอันเป็นประโยชน์ต่อกิจการของกองทุน

                   (๓) เป็นผู้ที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีต่อการร่วมเรียนรู้และร่วมพัฒนากับบุคลากรระดับต่าง ๆ

                   (๔) เป็นผู้สามารถดำรงตำแหน่งอยู่ในวาระได้ไม่น้อยกว่ากึ่งวาระสำหรับการสรรหากรณีครบกำหนดตามวาระ หรือดำรงตำแหน่งได้จนครบวาระสำหรับการสรรหาเพื่อทดแทนกรณีพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ (ครบวาระวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยต้องเป็นผู้เกิดตั้งแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๔๙๖ เป็นต้นไป)

                   (๕) เป็นผู้แสดงเจตนาว่าจะสามารถสละเวลาเพื่อร่วมการประชุมคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและร่วมกิจกรรมสำคัญของกองทุนได้ตามความเหมาะสม

๓. กระบวนการสรรหา

                   คณะอนุกรรมการสรรหาฯ จะคัดเลือกรายชื่อผู้เหมาะสมจำนวนไม่เกิน ๒ เท่าของตำแหน่งที่จะมีการแต่งตั้งเพื่อเสนอคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพพิจารณาเห็นชอบและเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

๔. ช่องทางการสมัครและการเสนอชื่อ

                   ผู้สนใจสามารถขอรับแบบการสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลในช่องทางต่างๆ ดังนี้

                   ๔.๑ ขอรับแบบการสมัครหรือเสนอชื่อบุคคล ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

                   ๔.๒ ดาวน์โหลดเอกสารในเว็บไซต์ www.thaihealth.or.th หัวข้อ “การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ”                                 

                     

                   โดยยื่นแบบที่กรอกข้อมูลพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน หรือส่งทางไปรษณีย์ไปยังสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ ๙๙/๘ ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ [email protected] ภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์จะยึดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก

วัตถุประสงค์ของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

                   ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  • ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพในประชากรทุกวัยตามนโยบายสุขภาพแห่งชาติ
  • สร้างความตระหนักเรื่องพฤติกรรมการเสี่ยงจากการบริโภคสุรา ยาสูบ หรือสารหรือสิ่งอื่นที่ทำลายสุขภาพ และสร้างความเชื่อในการสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชนทุกระดับ
  • สนับสนุนการรณรงค์ให้ลดบริโภคสุรา ยาสูบ หรือสารหรือสิ่งอื่นที่ทำลายสุขภาพ ตลอดจนให้ประชาชนได้รับรู้ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • ศึกษาวิจัยหรือสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัย ฝึกอบรม หรือดำเนินการให้มีการประชุมเกี่ยวกับการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • พัฒนาความสามารถของชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพโดยชุมชน หรือองค์กรเอกชน องค์กรสาธารณประโยชน์ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
  • สนับสนุนการรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพผ่านกิจกรรมต่างๆ ในลักษณะที่เป็นสื่อเพื่อให้ประชาชนสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และลดการบริโภคสุรา ยาสูบ หรือสารหรือสิ่งอื่นที่ทำลายสุขภาพ

ติดต่อ-สอบถามรายละเอียด หรือส่งใบสมัครหรือเสนอชื่อบุคคล

นางวิภารัตน์ ศรีหิรัญ, นายณฐพง  ภาษีผลเต็ม

โทรศัพท์ ๐๒-๓๔๓-๑๕๐๐ ต่อ ๑๐๐๕ หรือ ๐๘๖ ๖๘๐ ๙๖๖๓, ๐๘๙ ๑๐๖ ๐๑๐๑

โทรสาร ๐๒-๓๔๓-๑๕๐๑ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ [email protected]

——————————-

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน จะต้องเป็นผู้ประกอบธุรกิจหรือวิชาชีพเป็นปกติธุระไม่ว่ากระทำเป็นการส่วนตัวหรือกระทำอยู่ในหน่วยงานที่มิใช่หน่วยงานในภาครัฐ เช่น ห้างหุ้นส่วน บริษัท สมาคม มูลนิธิ หรือสหกรณ์ เป็นต้น ทั้งนี้ กรณีผู้ที่เป็นข้าราชการบำนาญจะต้องเป็นเจ้าของกิจการหรือมีหน้าที่การงานในหน่วยงานของภาคเอกชนด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง: