การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และปัญหาอุปสรรคของการร่วมกำหนดนโยบายสวัสดิการสังคมโดยภาคประชาชนวิเคราะห์ผ่านนโยบายสังคมว่าด้วยปัญหาผู้สูงวัย

featured
Shares:
QR Code :
QR Code