การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน

featured

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร มีการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน “นักสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน” โดยนางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส.ทำงานร่วมกับเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งงานด้านการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนเป็นสิ่งจำเป็นที่ชุมชนท้องถิ่นต้องร่วมคิดร่วมทำ ซึ่งหลังจากมีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ในการทำงานขับเคลื่อนประเด็นสุขภาวะต่างๆ ครั้งนี้จะเป็นการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จำนวน 371 แห่ง ใน 59 จังหวัด 6 ประเด็นสุขภาวะ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/LGhUO2

Shares:
QR Code :
QR Code