การประชุมวิชาการการประเมินงานสร้างเสริมสุขภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทย

featured

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ เพื่อสร้างเครือข่ายการประเมินงานสร้างเสริมสุขภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทย ซึ่งเป็นการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิชาการ ระหว่าง กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) , คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) มูลนิธิโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ , คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร , วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร , คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ,สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข โดยการลงนามความร่วมมือเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมวิชาการการประเมินงานสร้างเสริมสุขภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ

Shares:
QR Code :
QR Code