การคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารในภายพื้นที่ห้องอาหาร SOOK CANTEEN อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารในภายพื้นที่

ห้องอาหาร SOOK CANTEEN อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

               ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีความประสงค์จะคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารในภายพื้นที่ห้องอาหาร SOOK Canteen อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ให้แก่บุคลากร สสส. บุคคลภายนอกผู้เข้าร่วมประชุม และผู้มาติดต่อภายในอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ด้วยวิธีการยื่นเอกสารประกอบการคัดเลือก โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหาผู้ประกอบการร้านค้าสำหรับจำหน่ายอาหารมีคุณค่าทางโภชนาการและถูกสุขลักษณะ ให้แก่บุคลากร สสส. บุคคลภายนอกผู้เข้าร่วมประชุม และผู้มาติดต่อภายในอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

๒. ประเภทอาหารหรือเครื่องดื่มที่จัดให้มีการจำหน่าย

๒.๑ ประเภทข้าวราดแกง และประเภทอาหารตามสั่ง

๒.๒ ประเภทก๋วยเตี๋ยว หรือประเภทเส้นต่าง ๆ

๒.๓ ประเภทอาหารอีสาน ได้แก่ ส้มตำ ยำ สลัด เป็นต้น

๒.๔ ประเภทของหวาน ได้แก่ ไอศกรีม เบเกอรี่ และผลไม้พร้อมทาน เป็นต้น

๓. เวลาเปิดให้บริการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม

เปิดให้บริการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. และวันเสาร์ เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือตามที่ สสส. กำหนด โดยแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบล่วงหน้า

. ราคาจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มแต่ละชนิด

๔.๑ ประเภทข้าวราดแกง

 • ข้าวเปล่าและกับข้าว ๑ อย่าง ราคา ๔๐ บาท
 • ข้าวเปล่าและกับข้าว ๒ อย่าง ราคา ๔๕ บาท
 • ข้าวเปล่าและกับข้าว ๓ อย่าง ราคา ๕๐ บาท
 • แยกข้าวเปล่า ราคา ๑๐ บาท
 • แยกกับข้าว ราคา ๓๐ บาท

๔.๒ ประเภทอาหารตามสั่ง

 • ไก่/หมู ชามละราคา ๔๐-๔๕ บาท
 • เนื้อ ชามละราคา ๕๐-๖๐ บาท
 • กุ้ง ปลาหมึก ชามละราคา ๕๐-๖๐ บาท
 • รวมมิตร ชามละราคา ๖๐-๗๐ บาท

๔.๓ ประเภทก๋วยเตี๋ยวหรือประเภทเส้นต่าง ๆ

 • ไก่/หมู ชามละราคา ๔๐-๔๕ บาท
 • เนื้อ ชามละราคา ๕๐-๖๐ บาท
 • กุ้ง ปลาหมึก ชามละราคา ๕๐-๖๐ บาท
 • รวมมิตร ชามละราคา ๖๐-๗๐ บาท

๔.๔ ประเภทอาหารอีสาน

 • ส้มตำ ยำ สลัด ราคาเริ่มต้นที่ ๔๐-๕๐ บาท

๔.๕ ประเภทขนมหวานและผลไม้

 • ขนมหวาน ถ้วยละ ๑๐-๑๕ บาท
 • ขนมไทย ชิ้นละ ๑๐-๑๕ บาท
 • ผลไม้สดตัดแต่ง จานละ ๑๕-๒๐ บาท

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการจะต้องจัดให้มีผักสดตามฤดูกาล และน้ำซุปให้ตักรับประทานได้โดยไม่คิดเงินเพิ่ม ในกรณีที่จำหน่ายอาหารประเภทตามสั่งหรือเมนูรายการพิเศษที่ไม่เป็นไปตามราคาดังกล่าว ให้แสดงราคาอาหารอย่างชัดเจนพร้อมแจ้งให้ผู้บริโภคทราบ

. ส่วนลดราค่าอาหาร

๕.๑ เด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าชมนิทรรศการภายในอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะเป็นหมู่คณะ ให้ได้รับส่วนลดค่าอาหาร ราคา ๓๐ – ๓๕ บาท

๕.๒ บุคลากรของ สสส. ให้ได้รับส่วนลดเฉพาะค่าอาหารในอัตราร้อยละ ๒๐ โดยจะต้องแสดงบัตรพนักงานทุกครั้ง

๖. ข้อปฏิบัติในการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม

๖.๑ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่และสุรา รวมถึงสารหรือสิ่งอื่นที่ทำลายสุขภาพ โดยห้ามผู้ประกอบการนำอาหารที่มีลักษณะดังกล่าวมาจำหน่ายภายในพื้นที่ห้องอาหาร SOOK Canteen อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

๖.๒ ผู้ประกอบการจะต้องจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีคุณภาพ สดใหม่ สะอาด มีคุณค่าทางโภชนาการ และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคเป็นสำคัญ

๖.๓ ผู้ประกอบการจะต้องใช้วัตถุดิบในการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพเป็นหลัก โดยวัตถุดิบที่นำมาปรุงอาหารต้องเป็นวัตถุดิบที่สด สะอาด คุณภาพดี และมีความปลอดภัย เช่น การใช้ข้าวปลอดสารพิษหรืออินทรีย์ ผักและผลไม้ตามฤดูกาลที่มีการล้างทำความสะอาดอย่างเหมาะสม เป็นต้น

๖.๔ ผู้ประกอบการจะต้องดำเนินการจัดระบบการจัดการขยะในพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยมีข้อตกลงและแนวทางปฏิบัติในการจัดการและขนย้ายขยะที่เกิดจากการจัดบริการอาหาร ตามที่ สสส. กำหนด

๖.๕ ผู้ประกอบการจะต้องดูแลรักษาความสะอาดของอุปกรณ์หรือครุภัณฑ์ รวมถึงพื้นที่ในร้านอาหารและบริเวณพื้นที่โดยรอบอย่างถูกหลักสุขอนามัย

๖.๖ ผู้ประกอบการจะต้องจัดหาเครื่องแต่งกายอย่างถูกต้องตามหลักสุขอนามัย ได้แก่ การสวมหมวก ผ้ากันเปื้อนและผ้าปิดปาก รวมถึงจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-๑๙ ตามที่ สสส. หรือทางราชการกำหนด

๖.๗ ผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการอื่นๆ ตามที่ สสส. กำหนด ที่อาจมีขึ้นในภายหลัง เพื่อสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สุขอนามัยหรือสิ่งแวดล้อม เช่น ลดการใช้พลาสติก ห้ามใช้กล่องโฟม เป็นต้น

๖.๘ สสส. จะจัดให้มีการติดตามประเมินคุณภาพของร้านอาหารและการบริการเป็นประจำทุก ๓ เดือน เพื่อนำมาใช้พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ

๖.๙ สสส. ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าพื้นที่ เพื่อวัตถุประสงค์ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จำหน่ายอาหาร รวมทั้งการปรับปรุงพื้นที่เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้

. การส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการร้านค้า

๗.๑ สสส. จะสนับสนุนอุปกรณ์หรือครุภัณฑ์ เช่น อุปกรณ์เครื่องครัว เตาแก๊ส ชุดจานชามช้อน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และไม่มีการเรียกเก็บค่าเช่าหรือค่าใช้สถานที่ เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายและบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพในราคาที่เหมาะสมและใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพสะอาดและปลอดภัย

๗.๒ สสส. อนุญาตให้ผู้ประกอบสามารถรับจัดอาหารสำหรับการประชุมภายในอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะหรือภายนอกสถานที่ หรือให้บริการรับสั่งอาหารแบบ Delivery ได้เฉพาะในวันเปิดให้บริการเท่านั้น

. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (กรณีได้รับคัดเลือก)

๘.๑ ผู้ประกอบการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามมิเตอร์ที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา  ค่าแก๊ส และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  เป็นต้น

๘.๒ ผู้ประกอบการต้องวางหลักประกันความเสียหาย จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ในรูปแบบของหนังสือค้ำประกันจากธนาคาร หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ พันธบัตรรัฐบาลไทย และ สสส. จะคืนเมื่อหมดภาระผูกพันตามสัญญา

. ระยะเวลาสัญญาให้ใช้พื้นที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม

กำหนดระยะเวลา ๒ ปี เริ่มตั้งแต่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จนถึง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ทั้งนี้ หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดประสงค์จะยกเลิกสัญญานี้ สามารถกระทำได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งรับทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน

๑๐. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๑๐.๑ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลตามกฎหมายที่จดทะเบียนในประเทศไทย ผู้มีอาชีพให้บริการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม

๑๐.๒ มีประสบการณ์ด้านการผลิต ปรุง จำหน่ายและบริหารจัดการธุรกิจอาหารหรือเครื่องดื่ม อย่างน้อย ๑ ปี

๑๐.๓ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๑๐.๔ ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๑๐.๕ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรายอื่น ณ วันที่ประกาศรับข้อเสนอ

๑๑. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

๑๑.๑ ประวัติและประสบการณ์ด้านการผลิต ปรุง และจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม

๑๑.๒ ประเภทอาหารหรือเครื่องดื่มที่จัดให้มีการจำหน่าย

๑๑.๓ กรณีผู้เสนอรายใดมีคุณสมบัติหรือยื่นหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนด สสส. จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือกรณีมิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ สสส. เท่านั้น และการพิจารณาคัดเลือกของ สสส. ถือเป็นที่สุด

๑๑.๔ สสส. จะไม่รับข้อเสนอใดข้อเสนอหนึ่งหรือข้อเสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจำนวนหรือประเภท หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกโดยไม่พิจารณาคัดเลือกได้ ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ให้ถือว่าการตัดสินของ สสส. เป็นที่สุด โดยประกอบการจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้

๑๒. การชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมและวิธีการยื่นข้อเสนอ

๑๒.๑  กำหนดจัดให้มีการรับฟังและชี้แจงรายละเอียดการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ในวันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ ๙๙/๘ ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ ๑๐๑๒๐

๑๒.๒  กำหนดการยื่นซองเอกสารข้อเสนอในวันอังคารที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. (วันเดียวเท่านั้น) ที่ ศูนย์ธุรการ (ชั้นB1) อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ ๙๙/๘ ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. ๑๐๑๒๐

โดยระบุหน้าซองเอกสารให้ชัดเจนว่า “การคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในภายพื้นที่ห้องอาหาร SOOK CANTEEN อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ” และจัดทำเอกสาร ๑ ชุด ตามรายละเอียด ดังนี้

๑๓. เอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอ

๑๓.๑ กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล (ห้างหุ้นส่วนสามัญ, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, บริษัทจำกัด)

(๑) สำเนาหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล/วัตถุประสงค์แนบท้ายหนังสือรับรอง (มีอายุไม่เกิน ๓ เดือน)

(๒) สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ (มีอายุไม่เกิน ๓ เดือน)

(๓) สำเนาบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ (ถ้ามี)

(๔) สำเนาบัญชีผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีรายชื่อ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

(๕) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.๒๐)

(๖) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่จะลงนามสัญญากับ สสส. (ต้องเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้น)

ในกรณีมีการมอบอำนาจ ต้องมีเอกสารเพิ่ม ดังต่อไปนี้

– สำเนาหนังสือมอบอำนาจ

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

– สำเนาบัตรประชาชนของพยาน ๑ ท่าน

– อากรแสตมป์ ๓๐ บาท

(ผู้ประกอบการ/ผู้มีอำนาจเป็นผู้รับรองสำเนาถูกต้อง เอกสารทุกฉบับต้องประทับตราบริษัทและลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง อย่างละ ๑ ฉบับ)

๑๓.๒ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นคณะบุคคล ที่มิใช่นิติบุคคล

(๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

(๒) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)

(๓) สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี (ใบการจดภาษีมูลค่าเพิ่ม) (ถ้ามี)

(๔) สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี)

(๕) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน

๑๓.๓ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา

(๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

(๒) สำเนาทะเบียนบ้าน

(๓) คำรับรองยินยอมให้ทำนิติกรรมของคู่สมรส (ถ้ามี)

๑๔. ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก

สสส. กำหนดประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ในเว็บไซต์ www.thaihealth.or.th

๑๕. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

นางสาวฐิติมา แสงรักษา

ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ ๙๙/๘ ซอยงามดูพลี

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐

โทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๓๔๓-๑๕๐๐ โทรสารหมายเลข ๐-๒๓๔๓-๑๕๐๑

โทรศัพท์มือถือ ๐๘๗-๕๑๐-๐๒๗๑

E-mail: [email protected]

Shares:
QR Code :
QR Code

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง: