การขับเคลื่อนประเด็นลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรค NCDs ของพระสงฆ์ (สุรินทร์)

นอกจากการขยายพื้นที่ดำเนินโครงการฯ แล้ว การเชื่อมร้อยประสานการทำงานร่วมกันกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ก็ทำให้คณะสงฆ์ได้เข้าถึงระบบสุขภาพของทางภาครัฐ และนำไปสู่การดูแลสุขภาวะพระสงฆ์อย่างยั่งยืน

Shares:
QR Code :
QR Code