การกำจัดขยะในครัวเรือนทั่วประเทศ

 


ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน/หมู่บ้านปี 2553 พบว่า การเกิดภาวะภัยแล้งเป็นปัญหาที่ประชาชนคิดว่าเป็นปัญหาอย่างมาก รองลงมาได้แก่ การเกิดภาวะน้ำท่วม สำหรับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประชาชนต้องการให้รัฐดำเนินการอย่างเร่งด่วน คือ ภาวะภัยแล้ง และการทำลายป่าไม้


  


 


ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ