กสพท.เปิดตัวหนังสือ-เว็บไซต์ให้บริการทางสุขภาพ

        

 

            (10 ก.พ.) สสส. เครือข่ายโรงเรียนแพทย์ 18 สถาบัน ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานแถลงข่าว ผลงานเครือข่ายโรงเรียนแพทย์ 18 สถาบัน เพื่อเผยแพร่ผลงานการวิจัย พร้อมเปิดตัวหนังสือ 100 เรื่องเด่น ความรู้เพื่อส่งเสริมสุขภาพสำหรับประชาชน และเว็บไซต์ให้บริการความรู้ทางด้านการสร้างเสริมสุขภาพ http://kmmedschool.med.tu.ac.th/

 

กสพท.เปิดตัวหนังสือ-เว็บไซต์ให้บริการทางสุขภาพ

ศ.นพ.อาวุธ ศรีสุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทย์ศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) กล่าวว่า เครือข่ายโรงเรียนแพทย์ 18 สถาบัน และ สสส.ได้จัดทำโครงการแผนงานโรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพขึ้น เพื่อผลิตแพทย์ที่มีความรู้ความเข้าใจในการรักษาผู้ป่วย โดยมีกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพให้ผู้ป่วยและผู้ที่ไม่เจ็บป่วยด้วยวิธีต่างๆ พร้อมทั้งดูแลสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพของสถาบัน รวมถึงมีการส่งเสริมพัฒนางานวิจัย 4 ด้าน คือ เครือข่ายด้านอาชีวอนามัย การจัดการความรู้และระบบฐานข้อมูลสุขภาพ กิจการนักศึกษาแพทย์ และการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย โดยจัดทำเป็นฐานข้อมูลลงในระบบอินเตอร์เน็ตให้นักวิจัยและประชาชนสะดวกต่อการค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อศึกษาวิจัยต่อยอดด้วย

 

โดยเครือข่ายโรงเรียนแพทย์ทั้ง 18 แห่ง ประกอบด้วย คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์ กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาลัยการแพทย์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ศ.นพ.อาวุธ กล่าว

 

กสพท.เปิดตัวหนังสือ-เว็บไซต์ให้บริการทางสุขภาพ

ผศ.นพ.วรรษา เปาอินทร์ ผู้บริหารจัดการโครงการแผนงานเครือข่ายโรงเรียนแพทย์ด้านการจัดการความรู้ กล่าวว่า กสพท.ได้รวบรวมบทความความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพจากอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ และบุคลากรในโรงเรียนแพทย์ จัดพิมพ์เป็นหนังสือที่ชื่อว่า 100 เรื่องเด่น ความรู้เพื่อส่งเสริมสุขภาพสำหรับประชาชน จำนวน 1000 เล่ม พร้อมทั้งจัดทำเว็บไซต์ http://kmmedschool.med.tu.ac.th/ เพื่อให้บริการความรู้การสร้างเสริมสุขภาพแบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะกระตุ้นให้คนทั่วไปหันมาดูแลใส่ใจสุขภาพกันมากยิ่งขึ้น ซึ่งเนื้อหาภายในจะแนะแนวทางการปฏิบัติตัวเพื่อการมีสุขภาวะที่ดีอย่างถูกวิธี ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือที่ไหนๆ ก็สามารถทำตามคำแนะนำได้โดยง่าย สำหรับผู้ที่สนใจสามารถขอรับหนังสือฟรีได้ที่โรงเรียนแพทย์ทั้ง 18 แห่ง และ สสส. ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวโดย : อารยา สิงห์สวัสดิ์ Team content www.thaihealth.or.th

 

 

Update 10-02-53

Shares:
QR Code :
QR Code