กรมอนามัย ส่งเสริมเด็กปฐมวัยด้วยวิตามินเสริมธาตุเหล็ก

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


กรมอนามัย ส่งเสริมเด็กปฐมวัยด้วยวิตามินเสริมธาตุเหล็ก thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมอนามัย  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต  6 ระยอง  และสำนักงานเขตสุขภาพที่  6  สามองค์กรหลักด้านสุขภาพ  มุ่งเน้นส่งเสริมกลุ่มเด็กปฐมวัยปลอดจากภาวะโลหิตจาง  ด้วยวิตามินเสริมธาตุเหล็ก และมีพัฒนาการที่สมวัย


แพทย์หญิงพรรณพิมล  วิปุลากร  อธิบดีกรมอนามัย  เป็นประธานเปิดโครงการวิตามินเสริมธาตุเหล็กเด็กไทยอายุ  6  เดือน – 5  ปี  เขตสุขภาพที่  6  และประชุมชี้แจงแนวทางบริหารจัดการงบบริการสร้างเสริมสุขภาพ  และป้องกันโรค  ปีงบประมาณ   2562


แพทย์หญิงพรรณพิมล  วิปุลากร  อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากสถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย ช่วง 3 ปีย้อนหลัง พบแนวโน้มพัฒนาการล่าช้าเพิ่มขึ้น  จากปี  2553  ร้อยละ  26.6  ปี  2557  ร้อยละ  27.2  และปี  2560  ร้อยละ  32.5  และได้สำรวจสถานการณ์  IQ  นักเรียนระดับ  ป.1 ทั่วประเทศ  เฉลี่ย  98.32  นอกจากนี้พบว่าภาวะโลหิตจาง  จากการขาดธาตุเหล็กเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อสมอง  และพัฒนาการเด็ก  ซึ่งจากการสำรวจสถานการณ์ภาวะโลหิตจาง  จากการขาดธาตุเหล็ก  เด็กอายุ  6  เดือน  –  3  ปี  ในเขตชนบท  พบ ร้อยละ  41.7  เขตเมือง  ร้อยละ  26  เด็กอายุ  6-12  เดือน  ร้อยละ  14.6 -26  และปี  2561  เขตสุขภาพที่  6  พบ เด็กอายุ  6  เดือน – 2  ปี  มีภาวะโลหิตจางร้อยละ  34.32  เด็กอายุ  3-5  ปี  ร้อยละ  19.58  เด็กอายุ  0-5  ปี  ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก  ร้อยละ  22.5  กินเป็นประจำ ร้อยละ 17.2  ซึ่งเป็นสถานการณ์ภาวะโลหิตจางที่เป็นปัญหาสาธารณสุขไทยที่สำคัญ  และกระทบต่อประชาชนทุกกลุ่มวัย  โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กปฐมวัยที่ส่งผลต่อการพัฒนา  การดำเนินงานจัดการปัญหาจะเห็นว่าองค์การอนามัยโลก  ได้ตั้งเกณฑ์การประเมินปัญหาจากโลหิตจางในกลุ่มประชากร   เพื่อแบ่งระดับในการจัดการปัญหา และประเทศไทย ได้กำหนดยุทธศาสตร์ และมาตรการเชิงสาธารณสุข  ในการควบคุมและป้องกันโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กไว้  3  มาตรการหลัก  ซึ่งประกอบไปด้วย  การเสริมยาธาตุเหล็กเชิงป้องกันในประชากร เสริมธาตุเหล็กในผลิตภัณฑ์ที่ประชาชนนิยมรับประทาน  และส่งเสริมการบริโภคอาหารที่อุดมไปด้วยธาตุเหล็ก  โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนมีศักยภาพในการทำงาน และการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ  และลดอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ รวมทั้งป้องกันการเกิดทารกที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์  ทางกรมอนามัย  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง  และสำนักงานเขตสุขภาพที่ 6  เป็น 3 องค์กรหลักด้านสุขภาพ  ที่เล็งเห็นประโยชน์  และให้ความสำคัญที่จะมุ่งเน้นส่งเสริมกลุ่มเด็กปฐมวัย  ปลอดจากภาวะโลหิตจางด้วยวิตามินเสริมธาตุเหล็ก  และมีพัฒนาการที่สมวัย

Shares:
QR Code :
QR Code