กรมอนามัย งดใช้ถุงพลาสติกทั้งองค์กร

ที่มา : MGR Online


กรมอนามัย งดใช้ถุงพลาสติกทั้งองค์กร thaihealth


แฟ้มภาพ


วันครบรอบการสถาปนาปีที่ 67 ของกรมอนามัย ได้รณรงค์ให้ทุกคนงดใช้ถุงพลาสติกทั่วทั้งองค์กร เพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมในการลดปริมาณขยะพลาสติกที่ย่อยสลายยาก ลดภาระในการนำไปกำจัด และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการขยะพลาสติกซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดภาวะโลกร้อน


แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวในโอกาสครบรอบ 67 ปี กรมอนามัย ว่า นับจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ทุกกระทรวงดำเนินการลดคัดแยกขยะภายในหน่วยงาน ตามแนวทางการดำเนินงานมาตรการลดและคัดแยกขยะในหน่วยงานภาครัฐนั้น กรมอนามัยได้รณรงค์ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกมาอย่างต่อเนื่อง เพราะจากผลสำรวจปริมาณการใช้พลาสติกของบุคลากรกรมอนามัย ของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2561 พบว่าบุคลากรทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกรมอนามัย ใช้พลาสติกประมาณ 14 ชิ้นต่อคนต่อวัน หรือประมาณ 18 ล้านชิ้นต่อปี ส่วนใหญ่เป็นการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วประมาณ 4 ล้านใบต่อปี ซึ่งรับมาจากร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าและตลาดนัด และพบว่าร้านค้าในกรมฯ มีการใช้ภาชนะพลาสติกประมาณ 2 ล้านชิ้นต่อปี ขณะที่การจัดอาหารและเครื่องดื่มสำหรับการประชุมมีการใช้ขวดน้ำพลาสติก หลอดพลาสติก กล่องพลาสติก และช้อนส้อมพลาสติก ซึ่งในการจัดประชุมก่อให้เกิดขยะพลาสติกประมาณ 93,600 ชิ้นต่อปีสำหรับวันนี้ เป็นวันครบรอบการสถาปนาปีที่ 67 ของกรมอนามัย ได้รณรงค์ให้ทุกคนงดใช้ถุงพลาสติกทั่วทั้งองค์กร เพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมในการลดปริมาณขยะพลาสติกที่ย่อยสลายยาก ลดภาระในการนำไปกำจัด และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการขยะพลาสติกซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดภาวะโลกร้อน อีกทั้งเพื่อเป็นต้นแบบในการลดปริมาณขยะอย่างยั่งยืนและขยายผลสู่หน่วยงานภาครัฐต่อไปอย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมากรมอนามัยได้จัดกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้พลาสติก เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร ร้านค้า ร้านอาหาร ตระหนักถึงความสำคัญของการลดขยะพลาสติกและเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สอดรับกับแนวทางการดำเนินงานระดับประเทศ ดำเนินการภายใต้ 3 มาตรการ เพื่อปฏิบัติร่วมกัน ได้แก่ บุคลากรและร้านค้าของกรมอนามัย งดใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารและห้ามนำภาชนะโฟมเข้ามาในกรมอนามัย บุคลากรของกรมอนามัย ลดใช้ถุงพลาสติก แก้วพลาสติกและภาชนะพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง โดยร้านค้า ร้านอาหารและร้านสะดวกซื้อที่ตั้งอยู่ในบริเวณกรมอนามัย งดให้ถุงพลาสติกกับลูกค้าทุกวันพุธ (No Plastic Bag Day) และขอความร่วมมือให้ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในบริเวณกรมอนามัย ลดราคาให้แก่ผู้ที่นำแก้วหรือภาชนะส่วนตัวมาใส่น้ำหรืออาหาร รวมทั้งในการจัดประชุมของกรมอนามัย ให้ลดการใช้ภาชนะที่เป็นพลาสติกสำหรับจัดอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม โดยให้ใช้วัสดุอื่นที่สามารถใช้ซ้ำได้หรือย่อยสลายได้ง่ายแทน และบุคลากรและร้านค้าในกรมอนามัยทิ้งขยะลงถังและแยกขยะให้ถูกต้อง

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ