กรมฝนหลวงดันไทย ศูนย์กลางอาเซียน

ที่มา : โพสต์ทูเดย์


กษ.ตั้งเป้าฝนหลวงเป็นศูนย์กลางของอาเซียน thaihealth


แฟ้มภาพ


ไทยตั้งเป้าเป็นฮับอาเซียนด้านดัดแปรสภาพอากาศภายใน 10 ปี แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำให้ประชาชน


นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยในการเป็นประธานเปิดการประชุม "ASEAN Workshop on Weather Modification 2018" ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระหว่างวันที่ 6-9 ส.ค. 2561 ที่กรุงเทพฯ ว่า ไทยตั้งเป้าหมายที่จะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการดัดแปรสภาพอากาศในภูมิภาคอาเซียนภายใน 10 ปีข้างหน้า หรือภายในปี 2569 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการพัฒนาความเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการดัดแปรสภาพอากาศ ตามศาสตร์พระราชาและก้าวเป็นองค์กรชั้นนำในระดับอาเซียนและระดับโลกภายในปี 2579


"เทคโนโลยีการดัดแปรสภาพอากาศเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำของราษฎร ซึ่งเป็นเทคนิคกรรมวิธีในการประยุกต์เทคโนโลยีฝนหลวงให้เหมาะสมกับสภาพ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และฤดูกาลของแต่ละท้องถิ่นสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยช่วยเพิ่มปริมาณฝนลงสู่พื้นที่เป้าหมายได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น และเป็นองค์ประกอบสำคัญในการเติมเต็มวงจรการบริหารจัดการน้ำของประเทศให้เกิดการบูรณาการอย่างสมบูรณ์" นายกฤษฎา กล่าว


สำหรับการนำเสนอของกรมฝนหลวงฯ ในที่ประชุมมีเรื่องแบบจำลองที่ใช้ในการพยากรณ์โอกาสในการเกิดฝนเพื่อใช้ในการวางแผนทำฝนประจำวัน การยับยั้งพายุลูกเห็บ การใช้เรดาร์ประเมินปริมาณการตกของฝน การบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) ในการคัดเลือกรูปแบบเมฆในการทำฝน


อย่างไรก็ตาม การประชุมดังกล่าว มีนักวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการดัดแปรสภาพอากาศ อุตุนิยมวิทยาจาก 8 ประเทศเข้าร่วม ประกอบด้วย สาธารณรัฐประชาชนจีน เกาหลีใต้ สิงคโปร์ บรูไน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และเมียนมา

Shares:
QR Code :
QR Code