กทม.ตรวจเข้มอาหาร-ผักสด มุ่งสู่เมืองอาหารปลอดภัย

ที่มา : เดลินิวส์


กทม. ตรวจเข้มอาหาร-ผักสด มุ่งสู่ เมืองอาหารปลอดภัย thaihealth


แฟ้มภาพ


กรุงเทพฯ ตรวจสอบหาสารเคมีบริเวณตลาดในพื้นที่ เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพของผักสดที่ปลอดสารเคมีให้กับผู้บริโภค


ในช่วงเดือน ก.พ. นี้ สำนักงานเขต ทั้ง 50 เขต ได้ดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติงาน ตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ประจำปี 2561  ซึ่งเป็นโครงการตรวจสอบหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักสดบริเวณตลาดในพื้นที่ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในคุณภาพของผักสดที่ปลอดสารเคมีให้กับผู้บริโภค โดยสุ่มเก็บตัวอย่างผักสด ได้แก่ คะน้า กวางตุ้ง ต้นหอม ถั่วฝักยาว ผักชี พริกขี้หนู ตรวจวิเคราะห์หาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้าง  จากสารเคมีอันตราย 4 ชนิด คือ สารบอแรกซ์ สารฟอกขาว กรดซาลิซิลิค และสารฟอร์มาลีน ตรวจสอบเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคอาหารเป็นพิษ ท้องร่วง และท้องเสีย รวมทั้งดำเนินการตรวจสอบครอบคลุมถึงบุคลากรผู้สัมผัสอาหาร เช่น ผู้ปรุงอาหารหรือผู้ค้า เพื่อเป็นการเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร ให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน  เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร ทั้งตลาดและร้านค้าต่างๆ


โดยจะมีการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหาร และตรวจแนะนำปรับปรุงยกมาตรฐานทางด้านสุขลักษณะการจำหน่ายอาหาร ภาชนะบรรจุอาหารและมือผู้สัมผัสอาหาร  ซึ่งหากตรวจสอบพบสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้าง ในระดับที่ไม่ปลอดภัย เจ้าหน้าที่จะให้ผู้ค้าเก็บผักดังกล่าวหรือนำไปทำลายและห้ามมิให้นำมาจำหน่ายอีก หากผู้ค้าฝ่าฝืนจะมีความผิดตามมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และความผิดตามมาตรา 78 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

Shares:
QR Code :
QR Code