วิทยากร

http://wwwnew.thaihealth.or.th/partnership/data/lecturer/67/cms/lecturer_cefijkxyz678.jpg

อาจารย์จุลชัย จุลเจือ

 ตำแหน่งปัจจุบัน :
  - วิทยากรและที่ปรึกษา สถาบันจัดฝึกอบรม และสัมมนาต่าง ๆ
 การศึกษา :
  - ปริญญาโท มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ ประสานมิตร
  - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบริหารองค์การและการจัดการ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา) วิทยาลัยครูพระนคร
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน
 - หัวหน้าแผนกฝึกอบรม (Chief Training) บริษัท ดาต้าแมท จำกัด (มหาชน)
 - ผู้จัดการแผนกฝึกอบรม บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด
 - ผู้จัดการแผนกหลักสูตรและประเมินผล บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด
 - นักวิชาการ กองพัฒนาบุคคลและระบบงาน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
การทำงานปัจจุบัน
- วิทยากรศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อาจารย์พิเศษคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
- ที่ปรึกษาฝ่ายฝึกอบรม โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ (SBAC)
- กรรมการบริหาร The Institute of High Performance Co., Ltd.
- วิทยากรประจำ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคตะวันตกตอนบน ( สุพรรณบุรี)
- วิทยากรประจำ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
- วิทยากรประจำ บริษัท Toyota Motor Thailand Co., Ltd.
- วิทยากร และที่ปรึกษา สถาบันจัดฝึกอบรม สัมมนา ต่าง ๆ อาทิ
   บริษัท เอ็นทียู (ประเทศไทย) จำกัด
   บริษัท VISION SMART จำกัด
   สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
   Nation Education
   ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย
   ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ : (SBDC)
   วิทยากรและที่ปรึกษา A.C. Star Travel จำกัด
   บริษัท Pro Development จำกัด
   บริษัท Double Digits Learning Centre จำกัด
   บริษัท ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรม จำกัด : (TDC)
   สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : (RDI)
   SCENICAL Training & Consultant
   สถาบันพัฒนาการบริหาร (AIM)
   บริษัท Boston Network จำกัด
   บริษัท BPIT สถาบันส่งเสริมธุรกิจ ( ประเทศไทย)

สารจาก CEO

คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนธันวาคม 2561)

สสส. ยังคงทำหน้าที่เป็นกลไกที่ช่วยสนับสนุน ผลักดัน กระตุ้น และร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนขบวนการสร้างเสริมสุขภาพ

อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120