วิทยากร

http://wwwnew.thaihealth.or.th/partnership/data/lecturer/56/cms/lecturer_bhlopqy34568.jpg

ดร.รัฐ ธนาดิเรก

 ตำแหน่งปัจจุบัน :
อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรวิชาบริหารธุรกิจระดับปริญญา โทภาคภาษาอังกฤษ วิชาที่สอนได้แก่ Organizational Behavior, Decision Skill (Managerial Decision Making), และ Quantitative Marketing Models (ปัจจุบัน)
 การศึกษา :
ปริญญาตรีสาขา Industrial Engineering และ Economics ที่ Northwestern University เมือง Evanston รัฐ Illinois, U.S.A.
ปริญญาโทสาขา Public Policy และ Industrial Administration ที่ Carnegie Mellon University เมือง Pittsburgh รัฐ Pennsylvania, U.S.A.
ปริญญาโทสาขา Business Administration ด้านการตลาดเชิงสถิติ และ สังคมวิทยา (Sociology) the University of Chicago เมือง Chicago รัฐ Illinois, U.S.A.
ปริญญาเอกสาขาจิตวิทยาการตลาด (Marketing: Behavioral/Psychology of Decision Making) ที่ the University of Chicago เมือง Chicago รัฐ Illinois, U.S.A.
ประวัติการทำงาน
 อาจารย์พิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหลักสูตรระดับปริญญาโทวิชาบริหารธุรกิจและ หลักสูตรผู้บริหาร (Executive MBA) วิชาที่สอนได้แก่การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management) จิตวิทยาของการตัดสินใจ และ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis)
 อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในหลักสูตรระดับปริญญาโทภาควิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิชาที่สอนคือการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management)
 ผู้ช่วยสอนด้านวิชาการจัดการด้านการตลาดและสถิติเชิงวิเคราะห์ที่ The University of Chicago (ปี2542-2543)
 ที่ปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์ และ วิชาโครงการค้นคว้าอิสระระดับปริญญาโทของนักศึกษา กว่า 40 โครงการนับตั้งแต่ปี 2543
 

สารจาก CEO

คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนธันวาคม 2561)

สสส. ยังคงทำหน้าที่เป็นกลไกที่ช่วยสนับสนุน ผลักดัน กระตุ้น และร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนขบวนการสร้างเสริมสุขภาพ

อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120