รู้จัก สสส.

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธานกองทุน จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ พ.ศ. 2544 โดยมีหน้าที่ริเริ่ม ผลักดัน กระตุ้น สนับสนุน และร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆ ในสังคม ในการขับเคลื่อนกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพ 
เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดีครบ 4 ด้าน กาย จิต ปัญญา สังคม และร่วมสร้าง
ประเทศไทยให้น่าอยู่

      สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีนายกรัฐมนตรีเป็น

ประธานกองทุน จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม

สุขภาพ พ.ศ. 2544 โดยมีหน้าที่ริเริ่ม ผลักดัน กระตุ้น สนับสนุน และร่วมกับ

หน่วยงานต่างๆ ในสังคม ในการขับเคลื่อนกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพ 

เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดีครบ 4 ด้าน กาย จิต ปัญญา สังคม และร่วมสร้าง

ประเทศไทยให้น่าอยู่

 

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

“ทุกคนบนแผ่นดินไทยมีขีดความสามารถ สังคม สิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อสุขภาวะ”

พันธกิจ

พันธกิจ

“จุดประกาย กระตุ้น สาน และเสริมพลังบุคคล

และองค์กรทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถและสร้างสรรค์

ระบบสังคมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ”

 

การขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพ

 

งบประมาณในแต่ละปีของ สสส. ถูกจัดสรรเพื่อให้การ

สนับสนุนโครงการต่างๆ โดยแบ่งเป็นสองลักษณะใหญ่ๆ

โครงการเชิงรุก เพื่อแก้ปัญหาปัจจัยเสี่ยงหลักทาง
สุขภาพ (มากกว่า 90%)

 

 • โครงการเชิงรุก เพื่อแก้ปัญหาปัจจัยเสี่ยงหลักทางสุขภาพ (มากกว่า 90%)

 

 • โครงการสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม เพื่อเปิดโอกาสและให้พื้นที่กับทุกคนในการสร้างนวัตกรรม (ไม่เกิน 10 %)

แนะนำบุคลากร

 • ตำแหน่ง :
  นักบริหารงานภาคีสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ
  ชื่อ-นามสกุล :
  นางปวีณา พุฒพันธุ์
  อีเมล์ :
  paweena@thaihealth.or.th
 • ตำแหน่ง :
  เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานภาคีสัมพันธ์
  ชื่อ-นามสกุล :
  น.ส.ณัฏฐธิดา สมวิชัย
  อีเมล์ :
  natthatida@thaihealth.or.th
 • ตำแหน่ง :
  นักบริหารงานภาคีสัมพันธ์ ชำนาญการ
  ชื่อ-นามสกุล :
  น.ส.สายฤดี วานิกานุกูล
  อีเมล์ :
  sairudee@thaihealth.or.th
 • ตำแหน่ง :
  นักบริหารงานภาคีสัมพันธ์ ชำนาญการ
  ชื่อ-นามสกุล :
  นายประดิษฐ์ นิจไตรรัตน์
  อีเมล์ :
  pradisth@thaihealth.or.th
 • ตำแหน่ง :
  เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสการพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
  ชื่อ-นามสกุล :
  น.ส.สุทธาพร มฤคพิทักษ์
  อีเมล์ :
  suttaporn@thaihealth.or.th
 • ตำแหน่ง :
  ผช.ผอ.สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
  ชื่อ-นามสกุล :
  นายรังสรร มั่นคง
  อีเมล์ :
  rungsun@thaihealth.or.th
 • ตำแหน่ง :
  เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานวิเทศสัมพันธ์
  ชื่อ-นามสกุล :
  น.ส.ธัญพัฒน์ ชุ่มกมลธนัตย์
  อีเมล์ :
  tanyapat@thaihealth.or.th
 • ตำแหน่ง :
  นักวิเทศสัมพันธ์
  ชื่อ-นามสกุล :
  น.ส.มิลินทร์ สาครสินธุ์
  อีเมล์ :
  milin@thaihealth.or.th
 • ตำแหน่ง :
  ผอ.สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
  ชื่อ-นามสกุล :
  ดร.ณัฐพันธ์ ศุภกา
  อีเมล์ :
  nuttapun@thaihealth.or.th

สารจาก CEO

คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนธันวาคม 2561)

สสส. ยังคงทำหน้าที่เป็นกลไกที่ช่วยสนับสนุน ผลักดัน กระตุ้น และร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนขบวนการสร้างเสริมสุขภาพ

อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120