คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนตุลาคม 2560)

  • โดย webmaster
  • วันที่ 05 ตุลาคม 2560
  • อ่าน : 3,762
สวัสดีครับ เพื่อนร่วมสร้างสุขทุกคน
 

          จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ฉบับเดือนตุลาคมนี้ ชาวไทยได้ร่วมกันผ่านช่วงเวลาโศกสลดมาด้วยกัน ครบ 1 ปี 

          วันที่เศร้าดูเหมือนจะยาวนานแต่ไม่ช้าย่อมจะต้องผ่านไป วันเหล่านั้นในปีที่ผ่านมา ยังมีมุมที่ได้ช่วยสร้างพลังอันเข้มแข็งในหัวใจคนไทยจำนวนมาก จากการที่ได้ทบทวนพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งพระองค์เพียรสร้างมาตลอดช่วงรัชสมัยของพระองค์  และนำมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ นำมาใช้ในชีวิต เพื่อตนเอง และผู้อื่น  ไม่ว่าจะเป็นความเพียร ความขยัน อดทน ความพอเพียง ความรักและการอุทิศตนเพื่อผู้อื่น

          สสส. และธนาคารจิตอาสา เข้าร่วมสานปรากฏการณ์ดังกล่าว  ด้วยการร่วมกันเปิดเว็บไซต์จิตอาสาพลังแผ่นดิน www.palangpandin.com ในเดือนพฤศจิกายน 2559 เพื่อเป็นช่องทางกลางในการแบ่งปัน เรียนรู้ และพัฒนางานจิตอาสา จนวันนี้ มีจิตอาสาเข้าร่วมโครงการประมาณ 57,000 คน ซึ่งไม่ใช่แค่จิตอาสารายบุคคลเท่านั้น แต่ยังมีองค์กรที่ตั้งใจทำดี มีจิตอาสาที่มาร่วมแรงแบ่งปันสิ่งต่างๆ ด้วยกัน 

          แม้เวลาได้มอบความเสมอภาคให้เราเท่ากันคนละ 24 ชั่วโมง แต่คนที่แบ่งปันเวลาของตนมาลงแรงเพื่อช่วยผู้อื่นหรือส่วนรวม นับว่าเป็นผู้ที่มีจิตใหญ่ที่จะเป็นฐานสำคัญในการเป็นพลเมืองที่จะช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคมต่อไป ธนาคารจิตอาสาเข้ามาช่วยเป็นแกนกลางให้ผู้มีจิตอาสาฝากเวลาการทำจิตอาสาไว้ ธนาคารเปิดมา 5 ปี มีประชาชนมาฝากเวลา 2,700,000 ชั่วโมง (มีคนที่ฝากสูงสุดถึง 200 ชั่วโมง) และประสานกับองค์กรที่เปิดรับอาสาสมัครเข้าร่วมงานสาธารณประโยชน์หลายร้อยแห่ง เชื่อมเวลาอาสาเหล่านั้นเข้าถึงกลุ่มที่มีความต้องการเกิดเป็นกิจกรรมที่ยังประโยชน์ร่วมของทุกฝ่าย รวมทั้งจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมการยกระดับจิตปัญญาของเหล่าอาสาอีกทางหนึ่งด้วย 

          นอกจากชักชวนกันเป็นรายบุคคลแล้ว ธนาคารจิตอาสายังชักชวนองค์กรให้มาเข้าร่วมจองวันอาสาทำดี ในวันสำคัญขององค์กร เช่น มหาวิทยาลัยมหิดลได้จองวันที่ 24 กันยายน ซึ่งเป็น “วันมหิดล” ในการชวนให้บุคลากรและนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยออกมาอาสาทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม และสสส. เองก็ได้จองวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งตรงกับวันครบรอบ 16 ปี ของพ.ร.บ.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ บุคลากรของ สสส. จะร่วมกันออกร้านทำกิจกรรมและขายสินค้าระดมเงินทุนไปทำกิจกรรม “นับเราด้วยคน ปี 3” เพื่อลงพื้นที่เรียนรู้งานของประชากรกลุ่มที่มีปัญหาสถานะบุคคล ที่จังหวัดเชียงรายต่อไป

           ในฐานะผู้สนับสนุนนักสร้างสุขภาพ สิ่งที่ สสส. ได้ทำมาตลอด คือ การส่งเสริมสุขภาพใน 4 มิติ ซึ่งรวมถึงมิติทางจิตตปัญญานี้ และสำหรับชาวไทยการที่มีผู้นำทางจิตวิญญาณผู้เป็นต้นแบบของพลังของแผ่นดินเพื่อสุขภาวะของส่วนรวม ถึงเวลาแล้วที่เราต้องลุกขึ้นมาสานต่องานของพ่อด้วยการลงแรงกาย ใจ ปัญญาทำประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งที่เราเห็นว่าดีงามต่อสังคมไทยร่วมกัน

 

 

แสดงความคิดเห็น

Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สารจาก CEO

คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนธันวาคม 2561)

สสส. ยังคงทำหน้าที่เป็นกลไกที่ช่วยสนับสนุน ผลักดัน กระตุ้น และร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนขบวนการสร้างเสริมสุขภาพ

อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120