คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนกันยายน 2560)

  • โดย webmaster
  • วันที่ 01 กันยายน 2560
  • อ่าน : 4,377
สวัสดีครับ เพื่อนร่วมสร้างสุขทุกคน
 

          จดหมายข่าวฉบับเดือนกันยายนนี้ เป็นวาระพิเศษที่จะขอเล่าเรื่องราวการเดินทางของความสุข ตลอด 15 ปี ที่ สสส. และภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ ได้ร่วมกันสร้างเสริมสุขภาวะคนไทยให้เปี่ยมความสุขทางกาย จิต ปัญญา สังคม  เราจึงได้จัดงาน “15 ปี สสส. การเดินทางของความสุข” เมื่อ 3 สิงหาคมที่ผ่านมา

          เราไม่ได้คิดเพียงจะจัดงานเฉลิมฉลอง 15 ปีของการก่อกำเนิดองค์กร แต่หวังจะใช้โอกาสนี้ ทบทวนตนเองต่อสาธารณะ ทบทวนเหตุผลการก่อกำเนิดองค์กรรัฐแบบใหม่นี้ขึ้นในสังคมไทยเมื่อทศวรรษครึ่งมาแล้ว และเส้นทางการดำเนินงานที่ผ่านมา ผลลัพธ์ทางสุขภาวะที่เกิดขึ้น บทเรียนจากความสำเร็จและไม่สำเร็จที่ผ่านมา  เพื่อก้าวต่อไปให้ดียิ่งขึ้นในปีข้างหน้า

          เหตุผลสำคัญของการก่อเกิด สสส. มาจากจุดมุ่งหมายของการนำทรัพยากรเสริมเพิ่มเติมเพื่อการสร้างสุขภาพอย่างต่อเนื่องยั่งยืนจากภาษีของสินค้าที่มีส่วนทำลายสุขภาพ ซึ่งเป็นหนึ่งในฐานแนวคิดการเงินการคลังเพื่อสังคมของกระทรวงการคลัง  ทุกวันนี้ ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของภาครัฐ ยังใช้เพื่อการรักษาพยาบาลกว่าร้อยละ 90 งบประมาณ สสส. ได้เพิ่มงบประมาณสร้างสุขภาพเข้ามาร้อยละ 0.7  พร้อมๆ กับการตระหนักถึงความจำเป็นของ “การสร้างเสริมสุขภาพแนวใหม่” ที่ไม่ได้จำกัดอยู่ที่การให้บริการในระบบบริการสุขภาพเท่านั้น  แต่มุ่งไปที่การแก้ไขที่ต้นตอสาเหตุของปัญหาสุขภาพยุคใหม่ ที่เปลี่ยนจากโรคติดเชื้อในยุคก่อน ซึ่งหมอ ยาและการบริการของสถานพยาบาลมีบทบาทสูงในการลดปัญหามาเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและอุบัติภัย ที่มีสาเหตุต้นตอทางพฤติกรรม วิถีชีวิตและสังคม สิ่งแวดล้อม (ทุกวันนี้ คนไทยมีสาเหตุการตายจากโรคไม่ติดต่อถึงสามในสี่ของสาเหตุการตายทั้งหมด ซึ่งสูงกว่าอัตราเฉลี่ยของโลก) 

          ตลอด 15 ปีที่ผ่านมาของ สสส. ได้เข้าไปร่วมการสร้างกลไกและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลส่งเสริมปัจจัยบวกและแก้ไขต้นตอของปัญหาสุขภาพยุคปัจจุบันจำนวนมาก โดยประสานความร่วมมือในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาชน และชุมชน ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญ การทำงานของ สสส. คงไม่สามารถเดินทางมาได้อย่างต่อเนื่อง หากไม่มีพลังของทุกภาคส่วนที่มาร่วมกันทำงานเพื่อเปลี่ยนสังคมไปสู่การมีความสุข

          จนถึงปีที่ 15 นี้ ได้มีนักสร้างเสริมสุขภาพเข้ามาร่วมกันทำงานกับ สสส. ถึงกว่า 15,000 องค์กร และผู้ร่วมทำงานมากกว่า 1 ล้านคน การเดินทางที่ผ่านมา ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และจุดเปลี่ยนทางสุขภาวะในสังคมตามมาอย่างต่อเนื่อง หลายค่านิยมที่ไม่คิดว่าจะเปลี่ยนได้ ก็ประจักษ์ชัดทั้งเชิงสถิติ และการตระหนักรู้ของคนในสังคมว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นสถิติการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การบริโภคยาสูบที่ลดลง การมีจิตสำนึกร่วมกันเพื่อหยุดปัญหาจากการเมาแล้วขับ หรือความตื่นตัวในการสร้างสุขภาพที่ดีด้วยการมีกิจกรรมทางกาย และการออกกำลังกาย ที่กลายมาเป็นเทรนด์ฮิตของคนรุ่นใหม่ได้อย่างกว้างขวาง โดย สสส. ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศ และระดับสากล ถึงบทบาทและผลงานที่สร้างการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพของคนไทยอย่างเป็นรูปธรรม

          ก้าวต่อไปของ สสส. และภาคีสร้างสุขภาพทั้งมวล ยังคงมีความท้าทายรออยู่เบื้องหน้าอีกมาก การทำงานท่ามกลางสถานการณ์ทางสุขภาวะที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สสส.  มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรมืออาชีพ ที่จะทำงานเพื่อสร้างสุขภาวะของคนไทยอย่างไม่หยุดยั้ง สร้างความเข้มแข็งในด้านการคิดเชิงกลยุทธ์ นวัตกรรมของมาตรการ การสร้างงานวิจัย แนวทาง และความรู้ใหม่ๆ เพื่อผลักดันให้ สสส. ก้าวต่อไปข้างหน้าด้วยกระบวนการที่โปร่งใส และรับผิดชอบต่อสังคม 

          จดหมายข่าวสร้างสุข ในฉบับนี้ ยังได้นำเอาบางส่วนของแรงบันดาลใจจากคนสร้างสุข 13 คนแรก ที่ได้แลกเปลี่ยนการทำงานเพื่อแบ่งปันพลังใจและบทเรียนรู้ไว้ให้คนทำงานรุ่นต่อๆ ไป เราจะทยอยนำเอาพลังจากคนอื่นๆ จากภาคี สสส. ที่หลากหลายมาสื่อสารแลกเปลี่ยนต่อๆ ไป

          สำหรับผู้ที่อยากเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ยังคงจัดแสดงนิทรรศการ “การเดินทางของความสุข” ซึ่งเป็นนิทรรศการที่เล่าเรื่องราวการเดินทางของ สสส. ตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา ที่ได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย ผ่านวิธีการทำงานด้านการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ เพิ่มปัจจัยเสริมทางสุขภาพ และส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อสารสุขภาวะเอาไว้ และเตรียมการจะย่อส่วนนิทรรศการเพื่อออกสัญจรสื่อสารในงานของภาคี สสส. ทั่วประเทศต่อไป

          พวกเราคนสร้างสุข ยังคงยืนยันว่า เส้นทางของเรายังมุ่งมั่นเดินทางสร้างสุขภาวะให้คนไทยอย่างมีพัฒนาการต่อเนื่องต่อไป

แสดงความคิดเห็น

Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สารจาก CEO

คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนตุลาคม 2561)

สสส. ร่วมกับภาคีเครือข่าย สนับสนุนให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อสร้างปัจจัยทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดี

อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120