คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนพฤษภาคม 2560)

  • โดย webmaster
  • วันที่ 01 พฤษภาคม 2560
  • อ่าน : 4,813
สวัสดีครับ เพื่อนร่วมสร้างสุขทุกคน
 

          ผ่านช่วงเทศกาลสงกรานต์มาแล้ว หลายครอบครัวได้กลับมาพร้อมหน้าพร้อมตากัน ได้ใช้เวลาที่มีความสุขร่วมกัน ให้สมกับเป็นวันครอบครัวแห่งชาติ ด้วยครอบครัวที่อบอุ่นหรือร่มเย็นเป็นฐานสำคัญยิ่งของสุขภาวะบุคคล 

          นอกจากนั้น ยังเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ซึ่งจะเป็นโอกาสกระตุ้นให้คนในสังคมได้ตระหนักร่วมกันถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ และเรียนรู้การรองรับสังคมสูงอายุของประเทศไทย ซึ่งอีกไม่นานจะก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์  (Aged Society)  ในปี 2564  และจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด (Super Aged Society) ในปี 2574 ที่ประชากรไทยถึงหนึ่งในห้าอยู่ในช่วงวัยสูงอายุ  

          เมื่อดูประสบการณ์จากประเทศที่ก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุ พบว่า ประเทศญี่ปุ่นใช้เวลาในการเตรียมความพร้อมถึง 26 ปี สหรัฐอเมริกา 69 ปี และฝรั่งเศสใช้เวลานานถึง 115 ปี เนื่องจากสังคมสูงอายุ จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรในลักษณะเฉพาะ ต้องวางแผนทั้งการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และทำให้ประชาชนมีความพร้อมในการเข้าสู่วัยสูงอายุทั้งในส่วนเศรษฐกิจและสุขภาพ แต่ประเทศไทยเราเหลือเวลากันอีกสิบกว่าปีเท่านั้นเอง 

          สสส. จึงเน้นการเร่งรัดสนับสนุนงานภาคส่วนต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงอายุ และสนับสนุนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 – 2564) ในยุทธศาสตร์ 3 ด้าน เพื่อให้ประชากรเข้าสู่การสูงวัยอย่างมีความพร้อม ทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคมสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องย้ำเตือนกันว่า ความเตรียมพร้อมนี้มีความเกี่ยวข้องกับประชาชนทุกวัย ไม่ใช่เพียงผู้ที่สูงอายุแล้วเท่านั้น

          ในเดือนพฤษภาคมนี้ ยังมีวาระสำคัญ คือ วันงดสูบบุหรี่โลก เป็นวันแห่งหมุดหมายเวลา ที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกร่วมกันรณรงค์งดสูบบุหรี่พร้อมๆ กันมาตั้งแต่ปี 2531 โดยคำขวัญในปีนี้คือ  “บุหรี่ : ภัยคุกคามต่อการพัฒนา”  (Tobacco : a threat to development) เพราะคนทั้งโลกประจักษ์ดีว่า ภัยจากการเสพบุหรี่สร้างผลเสียต่อทั้งคนสูบ ครอบครัว ชุมชน หรือกระทั่งการพัฒนาสังคมโดยรวมอย่างมหาศาล 

          ตลอด15 ปีที่ผ่านมา สสส. ได้ร่วมกันกับภาคีเพื่อการควบคุมยาสูบทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนมาตรการควบคุมยาสูบที่มีประสิทธิผลในสังคมไทย พร้อมไปกับพัฒนารากฐานทางวิชาการ ค่านิยมในสังคม รวมทั้งนโยบายและการบังคับใช้ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องตลอดมา  โดยในปีนี้ ประเทศไทยได้มี พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ ที่มาจากการเสนอโดยรัฐบาลร่วมกับการทำงานหนักของของทุกภาคส่วน อันยังต้องร่วมกันสานภารกิจต่อเนื่องไปเพื่อให้ พ.ร.บ. สำคัญฉบับนี้ มีการดำเนินการและบังคับใช้ให้เกิดผลต่อประชาชนไทยตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้อย่างเป็นรูปธรรม 

          หวังว่า เพื่อนสร้างสุขทุกคนจะยังยืนเคียงข้างกันเป็นแรงสนับสนุนให้การควบคุมยาสูบและการสร้างเสริมสุขภาพไทย ก้าวทันไปพร้อมกับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อไปนะครับ

แสดงความคิดเห็น

Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120