สารจาก CEO

คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนมกราคม 2561)

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ว่าเรื่องการกิน กิจกรรมทางกาย หรือพฤติกรรมอื่นใด ล้วนต้องอาศัยเวลา และความตั้งใจจริงของการลงมือทำ

29 ธันวาคม 2560
 • คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนธันวาคม 2560)
  คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนธันวาคม 2560)

  สสส. ยังคงเดินหน้าเพื่อสร้างสุขภาวะให้กับคนไทย ด้วยเชื่อว่า คนไทยทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมแห่งสุขภาวะให้เกิดขึ้นร่วมกันได้

  06 ธันวาคม 2560
 • คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนพฤศจิกายน 2560)
  คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนพฤศจิกายน 2560)

  งานวิ่งถือเป็นกีฬาและกิจกรรมที่คนยุคนี้หันมาให้ความสนใจ ชวนเพื่อน ชวนครอบครัวมาวิ่งด้วยกันอย่างอบอุ่น

  02 พฤศจิกายน 2560
 • คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนตุลาคม 2560)
  คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนตุลาคม 2560)

  ถึงเวลาที่เราต้องลุกขึ้นมาสานต่องานของพ่อด้วยการลงแรงกาย ใจ ปัญญาทำประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งที่เราเห็นว่าดีงามต่อสังคมไทยร่วมกัน

  05 ตุลาคม 2560
 • คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนกันยายน 2560)
  คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนกันยายน 2560)

  พวกเราคนสร้างสุข ยังคงยืนยันว่า เส้นทางของเรายังมุ่งมั่นเดินทางสร้างสุขภาวะให้คนไทยอย่างมีพัฒนาการต่อเนื่องต่อไป

  01 กันยายน 2560
 • คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนสิงหาคม 2560)
  คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนสิงหาคม 2560)

  แม่เป็นคนสำคัญยิ่งที่จะดูแลสุขภาพของลูกตั้งแต่อยู่ในครรภ์ จนถึงสุขภาพของสมาชิกครอบครัวโดยรวม จนอาจกล่าวได้ว่า แม่เป็นเสาหลักของสุขภาพครอบครัวอย่างแท้จริง

  02 สิงหาคม 2560
 • คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนกรกฎาคม 2560)
  คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนกรกฎาคม 2560)

  สสส. อยากชวนทุกท่าน ลด ละ เลิก การดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล นำเวลาเหล่านี้ไปร่วมสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นด้วยกัน

  12 กรกฎาคม 2560
 • คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนมิถุนายน 2560)
  คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนมิถุนายน 2560)

  หากเราก็อยากมีชีวิตในสิ่งแวดล้อมที่ดี ต้องคิดร่วมสร้างจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราก่อน จะค่อยๆ ขยายไปจนถึงสิ่งแวดล้อมประเทศและโลก

  05 มิถุนายน 2560
 • คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนพฤษภาคม 2560)
  คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนพฤษภาคม 2560)

  เนื่องจากสังคมสูงอายุ จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรในลักษณะเฉพาะ ต้องวางแผนทั้งการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และทำให้ประชาชนมีความพร้อมในการเข้าสู่วัยสูงอายุทั้งในส่วนเศรษฐกิจและสุขภาพ

  01 พฤษภาคม 2560
 • คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนเมษายน 2560)
  คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนเมษายน 2560)

  ร่วมมือกันสร้างวัฒนธรรมเล่นน้ำปลอดเหล้า ทำให้บรรยากาศของการเล่นสงกรานต์เหมาะสำหรับทุกคน สามารถเล่นได้อย่างปลอดภัย และยังส่งผลไปถึงการหยุดอุบัติเหตุจากการเล่นน้ำสงกรานต์ได้อีกทางหนึ่งด้วย

  04 เมษายน 2560
 • ...ดูเพิ่มเติม...

สารจาก CEO

คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนมกราคม 2561)

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ว่าเรื่องการกิน กิจกรรมทางกาย หรือพฤติกรรมอื่นใด ล้วนต้องอาศัยเวลา และความตั้งใจจริงของการลงมือทำ

อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120