รอบรู้เรื่องโครงการ

  • "บ้านสำโรง" หมู่บ้านที่มีปัญหาเยอะที่สุด และพวกเขาจัดการกับปัญหาที่เยอะนี้ได้อย่างไร..

    ดูเพิ่มเติม
    08 กรกฎาคม 2559 3K

    อ่านการถอดบทเรียนของ "สภาผู้นำชุมชนบ้านสำโรง" กลไกเข้มแข็งที่นำไปสู่การจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่

สารจาก CEO

คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนมีนาคม 2560)

ความปลอดภัยถือเป็นสิทธิพื้นฐานที่ประชาชนต้องได้รับ ไม่ว่าจะเป็นสินค้า บริการ ซึ่งการทำงานด้านคุ้มครองผู้บริโภค

อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120