• Learning Together Issue : 20

  ดูเพิ่มเติม
  08 มกราคม 2561 6

  Learning Together ฉบับนี้..อ่านเส้นทางจิตอาสา แรงบันดาลใจของพลังเล็กๆ ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมไทย

 • Learning Together Issue : 19

  Learning Together ฉบับนี้..อ่านกรณีศึกษาและบทเรียนสำคัญ “พลังเยาวชน พลัง (ไม่)เล็กๆ สร้างสรรค์ชุมชนและสังคมให้แข็งแรง” ...

  08 มกราคม 2561 6
 • Learning Together Issue : 18

  Learning Together ฉบับนี้..พบนวัตกรรม “บูรณาการ” ระดับพื้นที่ความสำเร็จสู่การป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พร้...

  12 ตุลาคม 2560 500
 • Learning Together Issue : 17

  Learning Together ฉบับนี้...ปลุกกระแสการสร้างวัฒนธรรมงดเหล้าในงานบุญ อ่านบทเรียนจากประเด็นเด่น งดเหล้าเข้าพรรษา จุดเริ่ม...

  11 สิงหาคม 2560 1K
 • Learning Together Issue : 16

  Learning Together ฉบับนี้..อ่านบทเรียนสำคัญเกี่ยวกับ “การใช้ข้อมูลเป็นฐานสู่ความสำเร็จเกินร้อย..พร้อมเจาะลึกบทเรียน 6 กล...

  14 กรกฎาคม 2560 1K
 • Learning Together Issue : 15

  Learning Together ฉบับนี้...บทเรียนที่เปลี่ยนแปลงสังคมไทยอย่างมากมายซึ่งใช้เวลากว่า 10 ปีในการขับเคลื่อนงาน.."กว่าจะเป็น...

  29 มิถุนายน 2560 1K
 • Learning Together Issue : 14

  Learning Together ฉบับนี้..ติดตาม 3 เส้นทางการขับเคลื่อนงานเตรียมความพร้อมและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงวั...

  31 พฤษภาคม 2560 1K
 • Learning Together Issue : 13

  Learning Together ฉบับนี้ตอกย้ำจุดยืนนำบทเรียนของพลังคนเล็กๆ ของภาคีเครือข่าย เข้ามาร่วมเปลี่ยนแปลงสังคมกับพลังอาสาสมัคร...

  15 พฤษภาคม 2560 1K
 • Learning Together Issue : 11

  Learning Together ฉบับที่ 11 เทศกาลปีใหม่จีน ส่งความสุขด้วย “ ของขวัญจาก พ่อ ” หลักคิดการทรงงาน ให้กับพสกนิกรชาวไทย (ด...

  30 มกราคม 2560 1K
 • Learning Together Issue : 10

  Learning Together ฉบับที่ 10 ถ่ายทอดเรื่องราวย้อนรอยสังคมไทยกับระบบสุขภาพที่มีวิวัฒนาการจนก้าวเข้าสู่ แนวคิดร่วมสมัยแห่ง...

  29 ธันวาคม 2559 674
 • ...ดูเพิ่มเติม...loading

สารจาก CEO

คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนมกราคม 2561)

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ว่าเรื่องการกิน กิจกรรมทางกาย หรือพฤติกรรมอื่นใด ล้วนต้องอาศัยเวลา และความตั้งใจจริงของการลงมือทำ

อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120