• เปิดรับแสดงความคิดเห็นเรื่อง ร่างประชาพิจารณ์ พรบ.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ฉบับที่...) พ.ศ.....

    ดูเพิ่มเติม
    18 ตุลาคม 2561 23

    ขอเชิญภาคีเครือข่าย ร่วมคิด ร่วมสร้างกฎหมายไทย โดยร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ "ร่างประชาพิจารณ์ พรบ.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ฉบับที่...) พ.ศ....." ได้ ทาง http://www.lawamendment.go.th/

สารจาก CEO

คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนธันวาคม 2561)

สสส. ยังคงทำหน้าที่เป็นกลไกที่ช่วยสนับสนุน ผลักดัน กระตุ้น และร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนขบวนการสร้างเสริมสุขภาพ

อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120