• เปิดรับแสดงความคิดเห็นเรื่อง ร่างประชาพิจารณ์ พรบ.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ฉบับที่...) พ.ศ.....

    ดูเพิ่มเติม
    18 ตุลาคม 2561 1

    ขอเชิญภาคีเครือข่าย ร่วมคิด ร่วมสร้างกฎหมายไทย โดยร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ "ร่างประชาพิจารณ์ พรบ.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ฉบับที่...) พ.ศ....." ได้ ทาง http://www.lawamendment.go.th/

สารจาก CEO

คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนตุลาคม 2561)

สสส. ร่วมกับภาคีเครือข่าย สนับสนุนให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อสร้างปัจจัยทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดี

อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120