คู่มือภาคี

  • คู่มือการดำเนินงานโครงการ ด้านการเงิน การบัญชี

    ดูเพิ่มเติม
    24 กรกฎาคม 2560 16

    โครงสร้างการบริหารงานภายในของแต่ละแผนงาน/โครงการ อาจมีการจัดโครงสร้างตามขนาดและ ลักษณะเฉพาะของแต่ละแผนงาน/โครงการ โดยจะต้องดูแลระบบการเบิกจ่ายเงินและบัญชีให้มีความถูกต้อง เรียบร้อย และตรวจสอบการท่าง...

สารจาก CEO

คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนกรกฎาคม 2560)

สสส. อยากชวนทุกท่าน ลด ละ เลิก การดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล นำเวลาเหล่านี้ไปร่วมสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นด้วยกัน

อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120