คู่มือภาคี

  • คู่มือการดำเนินงานโครงการ ด้านการเงิน การบัญชี

    ดูเพิ่มเติม
    24 กรกฎาคม 2560 1K

    โครงสร้างการบริหารงานภายในของแต่ละแผนงาน/โครงการ อาจมีการจัดโครงสร้างตามขนาดและ ลักษณะเฉพาะของแต่ละแผนงาน/โครงการ โดยจะต้องดูแลระบบการเบิกจ่ายเงินและบัญชีให้มีความถูกต้อง เรียบร้อย และตรวจสอบการท่าง...

สารจาก CEO

คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนกันยายน 2560)

พวกเราคนสร้างสุข ยังคงยืนยันว่า เส้นทางของเรายังมุ่งมั่นเดินทางสร้างสุขภาวะให้คนไทยอย่างมีพัฒนาการต่อเนื่องต่อไป

อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120