เกี่ยวกับสภส.

กลุ่มแผนงานภาคีสัมพันธ์

สร้างความเข้าใจและสร้างความมีส่วนร่วมของภาคี

(Partner Segmentation & Engagement) ต่อยอด ขยายผล และพัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่าย (Networking and Collaboration)

1
วิสัยทัศน์ : สร้างความเข้าใจและสร้างความมีส่วนร่วมของภาคี (Partner Segmentation & Engagement) ต่อยอด ขยายผล และพัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่าย (Networking and Collaboration)
2
พันธะกิจ : จัดภาคีตามกลุ่มเป้าหมาย (segmentation) สร้างความเข้าใจ กระบวนการการมีส่วนร่วมในการพัฒนางาน ออกแบบกลไก รูปแบบการทำงาน และเสริมศักยภาพกับภาคี ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย
3
เพิ่มการใช้ระบบ กลไก ช่องทางการสื่อสาร ฐาน ข้อมูล การจัดการความรู้ องค์ความรู้และศักย ภาพของภาคีเพื่อประโยชน์ในการสานและเสริม พลังภาคีเครือข่ายและเพิ่มประสิทธิภาพการ ขับเคลื่อนงานสุขภาวะ

จัดกลุ่ม สร้างความเข้าใจ สร้างความมีส่วนร่วมของภาคี (Segment & Engagement)

สร้างกระบวนการในการรับฟังเสียงสะท้อนจากภาคี และการมีส่วนร่วมในการพัฒนางานพัฒนาระบบสนับสนุนและการสื่อสารกับภาคีที่มีประสิทธิภาพ


กลุ่มแผนงาน พัฒนาศักยภาพ

พัฒนาขีดความสามารถ ภาคี

(CAPACITY BUILDING)

1
ขยายผล การรวบรวมและจัดระบบ พัฒนากลไกและหลักสูตรมาตรฐาน เพื่อพัฒนาศักยภาพตามฐานสมรรถนะ (Competency based learning) ตามกลุ่มภาคีเป้าหมาย
2
พัฒนา แนวทางสร้างความร่วมมือ นำร่องการทำงาน กับหน่วยงาน สถาบันการศึกษา หน่วยงานด้านการพัฒนาศักยภาพ องค์กร ตัวกลางต่างๆ เพื่อ ขยายผล พัฒนาศักยภาพ และสร้างความยั่งยืน ให้แก่ภาคีเครือข่าย และคนทำงานทางสังคม
3
นำองค์ความรู้ ที่หลากหลาย ทั้งในและ ต่างประเทศ พัฒนาสื่อการเรียนรู้ สร้าง ช่องทาง และกระบวนการเรียนรู้ที่หลาก หลาย เพื่อให้ภาคีเครือข่ายสามารถเข้าถึง และยกระดับงานพัฒนาศักยภาพ
พัฒนาขีดความสามารถ ภาคี (CAPACITY BUILDING)
  • Scale up ขยายเครือข่าย และเน้นการสร้างความยั่งยืน
  • พัฒนาทักษะ องค์ความรู้ รูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย
กลุ่มแผนงานวิเทศสัมพันธ์

ขยายการทำงานของ สสส และ ภาคีเครือ ข่ายสู่นานาชาติ

(International Relations)

ขยายการทำงานของ สสส และ ภาคีเครือ ข่ายสู่นานาชาติ

(CAPACITY BUILDING)

1
ขยายเครือข่าย สร้างความสัมพันธ์ พัฒนา ความร่วมมือ กับเครือข่ายนานาชาติยุทธศาสตร์ เช่น WHO, WHO-SEARO, SEATCA, ISPAH
2
รวบรวม แลกเปลี่ยน องค์ความรู้ ระดับนานาชาติ เผยแพร่บทบาทและการทำงานของ สสส. และพัฒนาศักยภาพภาคีสู่ระดับสากล
3
เคลื่อนไหวผลักดันนโยบาย ผ่านการเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติ ISPAH 2016 และความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลก
4
เผยแพร่รูปแบบองค์กรสร้างเสริมสุขภาพผลักดันการก่อตั้งกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ รูปแบบคล้ายสสส. (Health Promotion Model) ในประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน
ขยายการทำงานของ สสส และ ภาคีเครือ ข่ายสู่นานาชาติ (CAPACITY BUILDING)
  • เคลื่อนไหวผลักดันนโยบาย (โดยเฉพาะด้าน กิจกรรมทางกาย และปัจจัยเสี่ยง NCDs)
  • ขยายเครือข่าย พัฒนาความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์

สารจาก CEO

คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนมกราคม 2562)

แม้อุปสรรคปัญหาจะยังคงขวางหน้าเส้นทางสุขภาวะของเราอยู่ไม่น้อย ก็จงอย่าลืมหยุดชื่นชมความสำเร็จเล็กๆ ที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัว

อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120