คู่มือการดำเนินงานโครงการ ด้านการเงิน การบัญชี

  • โดย
  • วันที่ 24 กรกฎาคม 2560
  • อ่าน : 6,857

คู่มือการด าเนินงานโครงการ
ด้านการเงิน การบัญชี

คู่มือการด าเนินงานโครงการ thaihealth

การบริหารการเงิน การบัญชี

โครงสร้างการบริหารงานภายในของแต่ละแผนงาน/โครงการ อาจมีการจัดโครงสร้างตามขนาดและ
ลักษณะเฉพาะของแต่ละแผนงาน/โครงการ โดยจะต้องดูแลระบบการเบิกจ่ายเงินและบัญชีให้มีความถูกต้อง
เรียบร้อย และตรวจสอบการท่างานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่่าเสมอ การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนต้อง
ปฏิบัติตามที่ได้ตกลงไว้กับสสส. และปฏิบัติตามแนวทางการเบิกจ่ายเงินที่ระบุไว้ในคู่มือนี้ เพื่อให้การบริหาร
จัดการกับเงินทุนสนับสนุนเป็นไปอย่างคล่องตัว และเอื้อต่อการท่างานของแผนงาน/โครงการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลาทั้งจากบุคคลภายในและภายนอก สสส. จึงได้ก่าหนดแนว
ทางการด่าเนินงานที่ส่าคัญให้กับแผนงาน/โครงการ

 

สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้จากไฟล์แนบด้านล่าง

 

แสดงความคิดเห็น

Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สารจาก CEO

คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนพฤศจิกายน 2561)

การส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายด้วยการเดิน-วิ่ง ซึ่งเป็นรูปแบบกิจกรรมทางกายอย่างหนึ่งที่ง่าย เริ่มต้นได้ทันที

อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120