ข่าวกิจกรรม

หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้สำหรับผู้บริหารโครงการ (KM for PM)”

  • โดย
  • วันที่ 17 ธันวาคม 2557
  • อ่าน : 2,677

/data/content/2014/12/27048/cms/e_aeimnruvy159.jpg

     เมื่อวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ (สภส.) ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) และมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) ได้จัดหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้สำหรับผู้บริหารโครงการ (KM for PM)” ขึ้น ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

http://wwwnew.thaihealth.or.th/data/content/25993/cms/e_bdeghmxz1456.jpg

โดยมีสมาชิกภาคีเครือข่าย สสส. ได้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมรวมจำนวน 22 คน การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการความรู้สำหรับผู้บริหารโครงการนี้ ได้มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และทักษะในเรื่องหลักการแนวความคิดของการจัดการความรู้ โมเดลต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดการความรู้ เช่น โมเดลปลาทู โมเดลปลาตะเพียน Knowledge Map ทักษะเบื้องต้นของการเป็น “นักจัดการความรู้” ทักษะการฟัง ทักษะการตั้งคำถาม การแชร์ความรู้ที่แฝงอยู่ในตัวคนทำงาน (Tacit Knowledge) ทักษะการใช้เครื่องมือเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น After Action Review และ Success Storytelling Sharing ทักษะการออกแบบกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และบทบาทผู้บริหารที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เป็นต้น ซึ่งมีกระบวนการการเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมกลุ่ม ดูคลิปวีดิโอเป็นสื่อในการเรียนรู้ สุนทรียสนทนาเพื่อสะท้อนการเรียนรู้ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เป็นต้น โดยมีคณะวิทยากรที่เชี่ยวชาญจากสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) ได้แก่ ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด ผู้อำนวยการสถาบันฯ และคุณธวัช หมัดเต๊ะ ที่ปรึกษาพัฒนาการเปลี่ยนแปลง ทำหน้าที่อำนวยกระบวนการเรียนรู้ เตรียมกิจกรรม และสรุปเพื่อเชื่อมโยงแนวคิดหลักการกับบทเรียนตลอดระยะเวลา 2 วันของการฝึกอบรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้ได้นำความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่ได้รับจากคณะวิทยากร นำไปปรับใช้กับโครงการ/แผนงานของภาคีเครือข่ายของท่านต่อไป

แสดงความคิดเห็น

Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สารจาก CEO

อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120