จดหมายข่าว

รับข่าวสารจาก ภาคี

X

เกี่ยวกับสภส

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีนายกรัฐมนตรีเป็น ประธานกองทุน จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ พ.ศ. 2544 โดยมีหน้าที่ริเริ่ม ผลักดัน กระตุ้น สนับสนุน และร่วมกับ หน่วยงานต่างๆ ในสังคม ในการขับเคลื่อนกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดีครบ 4 ด้าน กาย จิต ปัญญา สังคม และร่วมสร้าง ประเทศไทยให้น่าอยู่

สารจากCEO

คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนมกราคม 2562)

แม้อุปสรรคปัญหาจะยังคงขวางหน้าเส้นทางสุขภาวะของเราอยู่ไม่น้อย ก็จงอย่าลืมหยุดชื่นชมความสำเร็จเล็กๆ ที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัว

ปลายปากกาบ้านภาคี

ภาคเหนือ"กิ๋นฮอม ต๋อมม่วน" 2

ภาคเหนือ"กิ๋นฮอม ต๋อมม่วน"

03 มิถุนายน 2558
1K
ภาคเหนือ"กิ๋นฮอม ต๋อมม่วน" 1

ภาคเหนือ"กิ๋นฮอม ต๋อมม่วน"

03 มิถุนายน 2558
1K
ภาคอีสาน "ตุ้มโฮม หมู่เฮา" 2

ภาคอีสาน "ตุ้มโฮม หมู่เฮา"

03 มิถุนายน 2558
1K

เกี่ยวกับ

งานพัฒนาศักยภาพ

"จุดประกาย กระตุ้น สาน และเสริมสร้างพลังบุคคล"

ปฎิทินกิจกรรม

คลังความรู้

Resource Center

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สสส.

ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ หนังสือด้านสุขภาวะทั้งในและต่างประเทศ, สื่อวีดิทัศน์ภาพยนตร์ สารคดี บันทึก กิจกรรม การเสวนาต่าง ๆ ของ สสส., นิตยสารสุขภาพและวารสารวิชาการด้านสุขภาวะ ฯลฯ

อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์ข่าว

ข่าวกิจกรรม

คู่มือภาคี...

คู่มือบริหารโครงการ..

เรื่องนี้ที่คุณต้องรู้... ชุดคู่มือแนะนำการดำเนินงานด้านการบ...

06 ตุลาคม 2560
คู่มือการดำเนินงานโครงการ ด้านการเงิน การบัญชี

โครงสร้างการบริหารงานภายในของแต่ละแผนงาน/โครงการ อาจมีการจัด...

24 กรกฎาคม 2560

ภาคีมีส่วนร่วม

แนะนำลิ้งค์

อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120