3
Jun
2017
ครอบครัวนี้ไม่มีแอลกอฮอล์ Categories : เขตปลอดแอลกอฮอล์
1 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

วัตถุประสงค์ที่ทำเพจนี้ ก็เพราะว่าทุกวันนี้สังเกตจากรอบตัวเราหรือสื่อต่างๆในทุกๆวันจะมีข่าวอุบัติเหตุและอาชญากรรมที่ผู้ก่อเหตุนั้นได้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่เสมอจนชินในสังคมไทย

เหตุการณ์แบบนี้อนาคตไม่แน่อาจเกิดขึ้นกับตัวเราหรือไม่ก็คนรอบข้างของเรา โดยที่เราระมัดระวังแล้วก็อาจจะเกิดขึ้นได้

ในใจอยากจะให้สังคมเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น อาจจะมีคนคิดแบบผม ผมจึงอยากเริ่มต้นสร้างสังคมปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เริ่มต้นที่ตัวเรา ที่ครอบครัวเรา ขยายไปสู่ชุมชนรอบตัวเรา ผมเชื่อว่าอนาคตในสังคมเราจะดีขึ้นอย่างแน่นอน

หน้าหลักบล็อก