Editor's talk

Dhamma and Health ธัมมะ และ สุขภาพ

Editor's talk ก่อนหน้า
28
Mar
2017
ธัมมะ คือ อะไร Categories : ธัมมะ คือ อะไร
2 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

ธัมมะ คือ สิ่งที่มีอยู่จริง เป็นจริง เกิดขึ้นจริง เป็นอนัตตา หายไป และ ไม่เกิดซ้ำอีก

Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
หน้าหลักบล็อก