25
Mar
2017
สิ่งแวดล้อมมีผลต่อสุขภาพ Categories : สิ่งแวดล้อม มลภาวะ
2 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

สิ่งแวดล้อมหมายถึง สิ่งที่อยู่ล้อมรอบตัวเรามีทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นและเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ถ้าเราอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นต้นว่าสะอาดปราศจากเชื้อโรค ก็จะทำให้ร่างกายแข็งแรงจิตใจก็จะแจ่มใส แต่ถ้าอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีก็จะทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บได้ง่ายขาดคุณภาพชีวิตที่ดี

ในปัจจุบัน ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาใหญ่ และสำคัญระดับโลกที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกเผชิญหน้าอยู่ไม่ว่า จะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว หรือประเทศที่กำลังพัฒนาก็ตาม นับวันปัญหานี้จะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อมวลมนุษยชาติเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ ทำให้บรรดาประเทศชาติต่างๆรวมทั้งองค์กรต่างๆกำลังตื่นตัวมีการจัดประชุม เพื่อศึกษาหารือเพื่อหาทางแก้ไขและป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายมีอยู่หลายชนิดเป็นต้นว่าปัญหาน้ำเน่าเสียอากาศเป็นพิษปัญหาโลกร้อน ขยะมูลฝอย สารพิษตกค้าง ทั้งในดินและน้ำและอื่นๆ แม้แต่ในวงการเครื่องสำอางยังมีเครื่องสำอางจำพวกต่อต้านมลภาวะ หรือ Anti-pollution ออกมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะ ปัญหาที่กล่าวมานับวันจะเพิ่มและทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆจะส่งผลต่อสุขภาพคุณภาพชีวิตต่อชาวโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลย ถ้าเราทำลายธรรมชาติธรรมชาติก็จะทำลายเรา

ปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เป็นปัญหาเฉพาะบุคคล เป็นปัญหาของทุกคน ซึ่งปัญหาสิ่งแวดล้อมที่โลกกำลังประสบอยู่ล้วนแล้วแต่เกิดจากฝีมือฝีมือมนุษย์ทั้งสิ้น เกิดจากความมักง่าย ความเห็นแก่ตัว ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ขาดความรับผิดชอบต่อสังคม เมื่อปัญหาสิ่งแวดล้อมมีสาเหตุมาจากน้ำมือของคนท้ายสุดก็ทุกคนนี้เองที่จะต้องเป็นผู้แก้ปัญหาให้ทุเลาเบาบางลงโลกก็จะได้น่าอยู่น่าอาศัยมากขึ้น

สิ่งแวดล้อม, มลภาวะ
Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
หน้าหลักบล็อก