16
Feb
2017
ประกันสังคม เพิ่มสิทธิตรวจสุขภาพฟรี Categories : สุขภาพ
0 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

ปีใหม่นี้ สำนักงานประกันสังคม ได้มอบสิทธิประโยชน์ใหม่ให้แก่ผู้ประกันตน คือ การตรวจสุขภาพ ฟรี ในโรงพยาบาลที่ได้ลงทะเบียนไว้ เช็คสุขภาพกันก่อน มะเร็งจะถามหา เบาหวานจะขึ้นตานะจ้ะ    อ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.saladbook.tk/sso-free-checkup/

 

 

 

 

 

 

infographic, ตรวจ, ตรวจสุขภาพ, ตรวจสุขภาพฟรี, ตรวจโรค, ประกันสังคม, ผู้ประกันตน, ร่างกาย, สุขภาพ, อินโฟกราฟฟิค, เช็คสุขภาพ
หน้าหลักบล็อก