เฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาบรมราชินีนาถ ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ชื่อ - นามสกุล :
ข้าพระเจ้าถวายพระพร :
 • ข้อความที่ 212
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวจิณณพัต หอมฉุน
 • ข้อความที่ 211
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ปภัสสร มูลเหลา
 • ข้อความที่ 210
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ปภัสสร มูล้หลา
 • ข้อความที่ 209
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวภาสิณี เข็มดี
 • ข้อความที่ 208
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ปวิตรา กงนะ
 • ข้อความที่ 207
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์์ทรงพระเจริญ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นาย เกรียงศักดิ์ นาคคูบัว
 • ข้อความที่ 206
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นาย เอกรัตน์ สังขจรัส
 • ข้อความที่ 205
  ถวายพระพร : 
  ขอให้พระองค์ทรงพลานามัยแข็งแรงและอยู่เป็นร่มโพธ์ร่มไทรให้แก่ปวงชนชาวไทยด้วยเทญ ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นายสุภัทร ชูวงษ์
 • ข้อความที่ 204
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : พิเชษฐ จันทร์ทร
 • ข้อความที่ 203
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ช.พงศภัค ฝนมณี
 • ข้อความที่ 202
  ถวายพระพร : 
  ขอให้พระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : เด็กหญิงฑิฆัมพร บัวสงค์
 • ข้อความที่ 201
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นางสนธยา บัวสงค์
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นางสนธยา บัวสงค์
 • ข้อความที่ 200
  ถวายพระพร : 
  ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ชเอม แก้วเมืองและครอบครัวแก้วเมือง
 • ข้อความที่ 199
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นายศุภฤกษ์ สรศิลป์
 • ข้อความที่ 198
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวกิตติวรรณ เจริญศรี
 • ข้อความที่ 197
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวกิตติวรรณ เจริญศรี
 • ข้อความที่ 196
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวรัตนาภรณ์ ผัดผ่อง
 • ข้อความที่ 195
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรพระเจริญ มีพลานามันสมบูรณ์แข็งเเรง
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวปณิชา ยิ้มบุญลือ
 • ข้อความที่ 194
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวปณิชา ยิ้มบุญลือ
 • ข้อความที่ 193
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นายทศวรรษ บุญมา
 • ข้อความที่ 192
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ดญ ธนัสถา ทิพย์สูงเนิน
 • ข้อความที่ 191
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นายชลสิทธิ์ วันเหล็ก
 • ข้อความที่ 190
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : กรรณิการ์ เขาทอง
 • ข้อความที่ 189
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นายชลอ ช้างเล็ก
 • ข้อความที่ 188
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นางราตรี ชิณหงส์
 • ข้อความที่ 187
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นายอำนาจ อยู่สมบูรณ์
 • ข้อความที่ 186
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรพระเจริญ มีพลานามันสมบูรณ์แข็งเเรง
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นาย วิษณุพงษ์ เงินอุปถัมภ์
 • ข้อความที่ 185
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรพระเจริญ มีพลานามันสมบูรณ์แข็งเเรง
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นาย วิษณุพงษ์ เงินอุปถัมภ์
 • ข้อความที่ 184
  ถวายพระพร : 
  ขอให้พระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวผกามาศ เพ็งพุด
 • ข้อความที่ 183
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นายณัฐวุติ พวงพิน
 • ข้อความที่ 182
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นาย ณัฐวุฒิ พวงพิน
 • ข้อความที่ 181
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ. ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า เด็กหญิงยุราวัลย์ โคโยธา
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ยุราวัลย์ โคโยธา
 • ข้อความที่ 180
  ถวายพระพร : 
  ข้าพระเจ้าขอถวายพระ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ยุราวัลย์ โคโยธา
 • ข้อความที่ 179
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ศราวุฒิ ใจบาล
 • ข้อความที่ 178
  ถวายพระพร : 
  ทรงพรพเจริญ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : แดนนี้
 • ข้อความที่ 177
  ถวายพระพร : 
  ຂ້າພະເຈົ້າຂໍ່ຖວາຍພະພອນໄຊຍະມົງຄຸນໃຫ້ພະອົງຈົ່ງມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດ່ວຍເຖີດ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ທ້າວ ແດນນີ້ ທຳປັນຍາ
 • ข้อความที่ 176
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวกรรณิกา เหลืองอัครวงศ์ และครอบครัว
 • ข้อความที่ 175
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีพระเกษมสำราญตลอดกาล ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นายสรศักดิ์ ปัญญาคม
 • ข้อความที่ 174
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวรัตนพร หงษ์ชุมแพ
 • ข้อความที่ 173
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ณัฐพล พลธานี
 • ข้อความที่ 172
  ถวายพระพร : 
  ทรงพระเจริญ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : สมอัมพรแซ่เฮ้ง
 • ข้อความที่ 171
  ถวายพระพร : 
  ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเก้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นางสุภาคี เรืองศรี พร้อมครอบครัว
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นางสุภาคี เรืองศรี
 • ข้อความที่ 170
  ถวายพระพร : 
  ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยสมบูรณ์ มีพระฃนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นางสุภาคี เรืองศรี พร้อมครอบครัว
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นางสุภาคี เรืองศรี
 • ข้อความที่ 169
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวบุษยมาส ธนการพาณิช และครอบครัว
 • ข้อความที่ 168
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นายโอศา ดวงแก้ว
 • ข้อความที่ 167
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาว กนกวรรณ์ โนกูล
 • ข้อความที่ 166
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาว ณิชานันท์ ดวงประทป
 • ข้อความที่ 165
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นายสิริธัญพล ธรรมชัยยะ
 • ข้อความที่ 164
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ณหทัย กาลานุสนธิ์
 • ข้อความที่ 163
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : เด็กหญิง สายธารทิพย์ สิงห์เกลี้ยง
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : เด็กหญิง สายธารทิพย์ สิงห์เกลี้ยง
 • ข้อความที่ 162
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวอรุชา สกุลสุขใหม่
 • ข้อความที่ 161
  ถวายพระพร : 
  ทรงพระเจริญ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ภาวิณี เมืองศรี
 • ข้อความที่ 160
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นายปราการ ดงกลาง (ครู คศ.3)
 • ข้อความที่ 159
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นายชวลิต ฉัตรไพบูลย์วัฒน์
 • ข้อความที่ 158
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : เด็กหญิง ทิพย์กมล ชินนอก
 • ข้อความที่ 157
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวไพลิน สุธรรมวิจิตร
 • ข้อความที่ 156
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นาย ฐิตินันท์ ตั้งทอง
 • ข้อความที่ 155
  ถวายพระพร : 
  ทรงพระเจริญ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นายวีรภัทร เปดี
 • ข้อความที่ 154
  ถวายพระพร : 
  ทรงพระเจริญ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : กรรณิการ์ แขวงภูเขียว
 • ข้อความที่ 153
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีพระเกษมสำราญตลอดกาล ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวกัญยารัตณ์ อิ่มด้วยบุญ
 • ข้อความที่ 152
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีพระเกษมสำราญตลอดกาล ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวกัญยารัตณ์ อิ่มด้วยบุญ
 • ข้อความที่ 151
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ครอบครัว พวงแก้ว และครอบครัวสีดำ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวสุริยัณห์ พวงแก้ว
 • ข้อความที่ 150
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส.จุฑามาส นิลดวง
 • ข้อความที่ 149
  ถวายพระพร : 
  ทรงพระเจริญ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นาสาวศิริรัตน์ เกิดศรี
 • ข้อความที่ 148
  ถวายพระพร : 
  ขอถวายพระพรทรงพระเจริญ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวรับพร กรมกอง
 • ข้อความที่ 147
  ถวายพระพร : 
  ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นางเมตตา กรมกอง
 • ข้อความที่ 146
  ถวายพระพร : 
  ทรงพระเจริญ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นางแฉล้ม ดำแก้ว
 • ข้อความที่ 145
  ถวายพระพร : 
  ทรงพระเจริญ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นายสุรินทร์ ดำแก้ว
 • ข้อความที่ 144
  ถวายพระพร : 
  ทรงพระเจริญ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : สุเทพ อากาศสุภา
 • ข้อความที่ 143
  ถวายพระพร : 
  ทรงพระเจริญ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ช.ธนวันต์ อากาศสุภา
 • ข้อความที่ 142
  ถวายพระพร : 
  ทรงพระเจริญ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : อรทัย ดำแก้ว
 • ข้อความที่ 141
  ถวายพระพร : 
  ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : พระอธิการสมชาย ขนฺติธโร
 • ข้อความที่ 140
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นายธานินทร์.วังจินดาและครอบครัว
 • ข้อความที่ 139
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นาง สุภัฒ แซ่อึ้ง
 • ข้อความที่ 138
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีพระเกษมสำราญตลอดกาล ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นายธนากรณ์ วรรณสุทธิ์
 • ข้อความที่ 137
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีพระเกษมสำราญตลอดกาล
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นายธนากรณ์ วรรณสุทธิ์
 • ข้อความที่ 136
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระมีพระชนมายุนิ่งยืนนาน
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวลินดาชาตรีและครอบครัว
 • ข้อความที่ 135
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวลินดาชาตรี
 • ข้อความที่ 134
  ถวายพระพร : 
  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นายสถาพร-น.ส.สาวิตรี-ดญ.สาธิกา นามพงษ์
 • ข้อความที่ 133
  ถวายพระพร : 
  ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นายปฏิญญา มะเมียเมือง และครอบครัว
 • ข้อความที่ 132
  ถวายพระพร : 
  ทรงพระเจริญ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นางฉวีวรรณ เกษเกษรและครอบครัว
 • ข้อความที่ 131
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นางฉวีวรรณ เกษเกษรและครอบครัว
 • ข้อความที่ 130
  ถวายพระพร : 
  ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวบุญญาสิริ คุ้มภัย
 • ข้อความที่ 129
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวจินตนา พิมานรัมย์
 • ข้อความที่ 128
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นางวันเพ็ญ ปรีชม
 • ข้อความที่ 127
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นางพัชรินทร์ มุขดารา
 • ข้อความที่ 126
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ ทรงพระเจิญ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นายสักรินทร์ อังครัตนพิชัย
 • ข้อความที่ 125
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นางรัตนา เสนเข้ม
 • ข้อความที่ 124
  ถวายพระพร : 
  ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยในทุกสากลพิภพ ได้โปรดจงคุ้มครองพระองค์ และขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ทรงพระเกษมสำราญกายใจ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นายจิรวงค์ เสนเข้ม
 • ข้อความที่ 123
  ถวายพระพร : 
  ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยในทุกสากลพิภพ ได้โปรดจงคุ้มครองพระองค์ และขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ทรงพระเกษมสำราญกายใจ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นายประทีป เสนเข้ม
 • ข้อความที่ 122
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ ทรงพระเจิญ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : สักรินทร์ อังครัตนพิชัย
 • ข้อความที่ 121
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า : นายนิยม ไข่สุข
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นายนิยม ไข่สุข
 • ข้อความที่ 120
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : คำเพียง ไข่สุข
 • ข้อความที่ 119
  ถวายพระพร : 
  ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นายวศิลป์ ทองเนื้องาม
 • ข้อความที่ 118
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน ทรงพระเจริญ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ครอบครัวนริสศิริกุล
 • ข้อความที่ 117
  ถวายพระพร : 
  ขอให้พระองค์ทรงพลานามัยแข็งแรงและอยู่เป็นร่มโพธ์ร่มไทรให้แก่ปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นาย ปรพล บุญชู นักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
 • ข้อความที่ 116
  ถวายพระพร : 
  ข้าพเจ้า ขอถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพ 12 สิงหาคม 2560 ขอให้พระองค์ทรงมีสุขภาพพลามัยที่สมบรูณ์แข็งแรง และทรงเป็นมิ่งขัวญของปวงประชาราษฎร์ ชาวไทยทุกคน ต่อไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ นายอภิญญากรณ์ แวงวรรณ์ และ ขอให้พระองค์ทรงมีสุขภาพพลามัยที่แข็งแรงสมบรูณ์ และของให้พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญ ของประชาชนคนไทยตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ นายอภิญญากรณ์ แวงวรรณ์ พร้อมครอบครัว ราษฎร์ชาวบ้านนาขาม ต.เทศบาลนาขาม อ.กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬินธุ์
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นาย อภิญญากรณ์ แวงวรรณ์ ราษฎร์ชาวจังหวัดกาสินธุ์
 • ข้อความที่ 115
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวจุฑาทิพ ห้องกระจก
 • ข้อความที่ 114
  ถวายพระพร : 
  ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญพระเกษมสำราญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชชะข้าพพุทธเจ้า นายหนูเรียน โสภาจิตร และครอบครัว
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นายหนูเรียน โสภาจิตร
 • ข้อความที่ 113
  ถวายพระพร : 
  ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพพุทธเจ้านางรัตดา พานสมบูรณ์ และครอบครัว
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นางรัตดา พานสมบูรณ์
 • ข้อความที่ 112
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์มีพระทรงพระเจริญมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทรงพระเกษมสำราญตลอดกาล ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอัมพร นุชคุ้ม
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวอัมพร นุชคุ้ม
 • ข้อความที่ 111
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพพุทธเจ้านางรัตดา พานสมบูรณ์และครอบครัว
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นางรัตดา พานสมบูรณ์
 • ข้อความที่ 110
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดช่ะ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวสุภาพร ตั้งเจริญกิจสกุล
 • ข้อความที่ 109
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน และทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นางชชณิชา แพงทรัพย์ ลี และครอบครัว
 • ข้อความที่ 108
  ถวายพระพร : 
  ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : วสันต์ สิขเรศ
 • ข้อความที่ 107
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวณัฐปภัทร์ วรสถิตย์
 • ข้อความที่ 106
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : อรไพลิน สารถีวิทย์์ และครอบครัว
 • ข้อความที่ 105
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระพลานามัยแข็งแรง พระชนม์พรรษายิ่งยืนนาน ทรงพระเจริญ. ขอพระองค์ ขอพระองค์ทรงพระพลานามัยแข็งแรง พระชนม์พรรษายิ่งยืนนาน ขอพระองค์ทรงพระพลามัยแข็งแรง พระชนม์พรรษายิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นางรุ่งกาญจน์ เพ็ชรเรือง( สงขลา)
 • ข้อความที่ 104
  ถวายพระพร : 
  ทรงพระเจริญ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นาย ประพนธ์ เทียวพานิช
 • ข้อความที่ 103
  ถวายพระพร : 
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นางสุภานีย์ ศรีวรรณา และครอบครัว ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ขอทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้แก่ปวงชนชาวไทยยิ่งยืนนานด้วยเทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้านางสุภานีย์ ศรีวรรณา และครอบครัว
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นางสุภานีย์ ศรีวรรณา
 • ข้อความที่ 102
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : คเชนทร์นุกูล คิดมาช่วย
 • ข้อความที่ 101
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวอภิญญา ชัยวิชิต และครอบครัว
 • ข้อความที่ 100
  ถวายพระพร : 
  ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม จอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ครอบครัวเศรษฐพานิช
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นายปราชญ์ เศรษฐพานิช
 • ข้อความที่ 99
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ภัคนันท์ ธิติโพธิวัฒน์
 • ข้อความที่ 98
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นายบรรณสรณ์ บุตรนุช
 • ข้อความที่ 97
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ณัฐกร พลายพูลทรัพย์
 • ข้อความที่ 96
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ร.ต.สำเภา วัดพุ่มพวง
 • ข้อความที่ 95
  ถวายพระพร : 
  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้านายสุรชัย แก้วสุวรรณ และครอบครัว
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นายสุรชัย แก้วสุวรรณ
 • ข้อความที่ 94
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นายธนสรณ์ ชื่นชัยแสงสุริยา
 • ข้อความที่ 93
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นายถนอม นาแพร่
 • ข้อความที่ 92
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงมีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นายจิรภัทร ตาบัง
 • ข้อความที่ 91
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงมีพระพลานัยแข็งแรง อยู่เป็นมิางขวัญของแวงชาวไทยยิ่งยืนนาน
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส กัฐญาวีร์ น่วมหมวด
 • ข้อความที่ 90
  ถวายพระพร : 
  ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีพระเกษมสำราญตลอดกาล
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นางวาสนา ตัณฑ์สุระ
 • ข้อความที่ 89
  ถวายพระพร : 
  ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีพระเกษมสำราญตลอดกาล
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นางวาสนา ตัณฑ์สุระ
 • ข้อความที่ 88
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นางวาสนา ตัณฑ์สุระ
 • ข้อความที่ 87
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นาย ฐิตินันท์ ตั้งทอง
 • ข้อความที่ 86
  ถวายพระพร : 
  ทรงพระเจริญ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นายวินัย หลวงจอกและครอบครัว
 • ข้อความที่ 85
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นายมหิธร สุธัญญรัตน์
 • ข้อความที่ 84
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นัทธา ดิลกฤทธิภักดี
 • ข้อความที่ 83
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส.รสริน เบียดขุนทด และครอบครัว
 • ข้อความที่ 82
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงมีพระพลานามัยสุขภาพแข็งแรงตลอด ด้วยเกล้าด้วยกระหมอมขอเดชะ ข้าพุทธเจ้าครอบครัวนายชัยวัฒน์ ภูวิภิรมย์
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นายชัยวัฒน์ ภูวิภิรมย์ และครอบครัว
 • ข้อความที่ 81
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระชนมายุยิ่งยืนนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวจุฑากานต์ สมนึก
 • ข้อความที่ 80
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นายวันนบ บรนเทิงใจ
 • ข้อความที่ 79
  ถวายพระพร : 
  ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายพระพรชัย ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง พระชนมายุยิ่งยืนนานเทอญ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส.เวทินี วิจารณานันท์ และญาติพี่น้อง
 • ข้อความที่ 78
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ พระชนมายุยิ่งยืนนาน ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงเทอญ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส.เวทินี วิจารณานันท์
 • ข้อความที่ 77
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพุทธเจ้าน.ส เพ็ญลักษณ์ แหสุวรรณและครอบครัว
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส เพ็ญลักษณ์ แหสุวรรณ
 • ข้อความที่ 76
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาว วรรณา วันหมัด
 • ข้อความที่ 75
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาว วรรณา วันหมัด
 • ข้อความที่ 74
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นส.เพ็ญลักษณ์ แหสุวรรณ
 • ข้อความที่ 73
  ถวายพระพร : 
  ถวายพระพร:ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธ:นางสาว ฐิติมา เห่งหอม พร้อม ครอบครัว
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาว ฐิติมา เห่งหอม
 • ข้อความที่ 72
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพระพลามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวภัทรธีญา ดวงสุวรรณ์ และ ครอบครัว
 • ข้อความที่ 71
  ถวายพระพร : 
  ขอให้พระองค์ทรงพระเจิญยิ่งยืนนานทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีพระเกษมสำราญตลอดกาล
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวนวธิดา ลีฬหะวัฒนะ
 • ข้อความที่ 70
  ถวายพระพร : 
  ขออพระองค์ ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นายจิรภัทร ตาบัง
 • ข้อความที่ 69
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวอนุปรีญา ศรีโสม
 • ข้อความที่ 68
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : เด็กหญิง จิราภา ดำรงมุกดาธรรม และครอบครัว
 • ข้อความที่ 67
  ถวายพระพร : 
  ทรงพระเจริญ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นายพูนทรัพย์ วงศาศุกลปักษ์
 • ข้อความที่ 66
  ถวายพระพร : 
  ทรงพระเจริญ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นายพูนทรัพย์ วงศาศุกลปักษ์
 • ข้อความที่ 65
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นางศศิธร อุษณาภิรักษ์
 • ข้อความที่ 64
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้ากระหม่อมขอเดชะ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นายภัทร์ดนัย เรืองแสน
 • ข้อความที่ 63
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นางเบญจวรรณ ไตรยวงค์
 • ข้อความที่ 62
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระอนามัยแข็งแรง ทรงพระเจริญ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวฐิติกานต์ มามาศ
 • ข้อความที่ 61
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ ทรงพระเจิญ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : พ.ต.ท.หญิง พัชรินทร์ ทานา พร้อมครอบครัว
 • ข้อความที่ 60
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีพระเกษมสำราญตลอดกาล
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นายศักดิ์ชัย ไทยอาจ
 • ข้อความที่ 59
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวปิยฉัตร อาบทองและครอบครัว
 • ข้อความที่ 58
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นายธวัช. คำฝั้น
 • ข้อความที่ 57
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวปณตพร ทิพย์โสตคำฝั้น
 • ข้อความที่ 56
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวปิยฉัตร อาบทองและครอบครัว
 • ข้อความที่ 55
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวปิยฉัตร อาบทอง
 • ข้อความที่ 54
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นายกุลเดช กาไว และครอบครัว
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นาย กุลเดช กาไว
 • ข้อความที่ 53
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวภารดี ศรีรุ้ง
 • ข้อความที่ 52
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวรัตนา ขันทอง
 • ข้อความที่ 51
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นายนพดล ต่ายเรียน และครอบครัว
 • ข้อความที่ 50
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจิญ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นายพิชิต รุ่งเรือง และนักเรียนโรงเรียนบ้านสามแก้ว
 • ข้อความที่ 49
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวกันยารัชต์ ศิริมณฑลรัตน์
 • ข้อความที่ 48
  ถวายพระพร : 
  ทรงพระเจริญ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นายพิชิต รุ่งเรือง
 • ข้อความที่ 47
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นายอิทธิพล เสาร์แดน และครอบครัว
 • ข้อความที่ 46
  ถวายพระพร : 
  ทรงพระเจริญ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : เด็กชายณัฐกฤต ศิริภาพ
 • ข้อความที่ 45
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : จุฑามาศ กรดแก้ว และครอบครัว
 • ข้อความที่ 44
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : จุฑามาศ กรดแก้ว และครอบครัว
 • ข้อความที่ 43
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญย่งยืนนาน
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นางวันทนา. เมืองคำ
 • ข้อความที่ 42
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : พรอุมา สามารถ
 • ข้อความที่ 41
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : จ่าสิบโทกำพล มั่นเจริญ และครอบครัว
 • ข้อความที่ 40
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นายรุ่งชัช ปริสุทธิมาศ
 • ข้อความที่ 39
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวสายใจ ดำคงสวน
 • ข้อความที่ 38
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นายรุ่งชัช ปริสุทธิมาศ
 • ข้อความที่ 37
  ถวายพระพร : 
  ทรงพระเจริญ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : เรืออากาศเอกสายันห์ แฝงด่านกลาง
 • ข้อความที่ 36
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ดร.บัญชา ศิริเรืองชัย
 • ข้อความที่ 35
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวธัญลักษณ์ โคตรเพชร
 • ข้อความที่ 34
  ถวายพระพร : 
  ทรงพระเจริญ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส.สุณีย์ วงษ์เหมอะ
 • ข้อความที่ 33
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ชาญยุทธ บุญยัง
 • ข้อความที่ 32
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : สุรพงศ์ หอยสังข์
 • ข้อความที่ 31
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นิทัศน์ เพื่อนบ้าน
 • ข้อความที่ 30
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : จีรณัฐ หอยสังข์
 • ข้อความที่ 29
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ พระเจริญ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : วิภา บุญยัง
 • ข้อความที่ 28
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงประชา สุขภาพร่างกายแข็งแรง อายุมั่นขวัญยืน
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ณัฐชา บัวทวี
 • ข้อความที่ 27
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวเพ็ญนภา บุญเกตุ
 • ข้อความที่ 26
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตลอดไป
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นางพนมนุช ศิริภูล
 • ข้อความที่ 25
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นางธนิกา กรีธาพลและครอบครัว
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นางธนิกา กรีธาพล
 • ข้อความที่ 24
  ถวายพระพร : 
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชั
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวชนากานต์ เหลืองมังกรและครอบครัว
 • ข้อความที่ 23
  ถวายพระพร : 
  ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ยุทธนา อุนาศรี
 • ข้อความที่ 22
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวดาราภรณ์ ชำนาญเวช
 • ข้อความที่ 21
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวอรษา ทรงมณี
 • ข้อความที่ 20
  ถวายพระพร : 
  ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : พระครูสุตธรรมประภาต
 • ข้อความที่ 19
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวธัญญลักษณ์ เตยโพธิ์
 • ข้อความที่ 18
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ข้าพระเจ้านางวิไลลักษณ์ ศรีนุ่น
 • ข้อความที่ 17
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.อ.จำเริญ ชุมเอียด
 • ข้อความที่ 16
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นางณัฐกานต์ ชูพงศ์
 • ข้อความที่ 15
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ดญ.ชนิตา ชุมเอียด
 • ข้อความที่ 14
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ดช.พิตรพิบูล ชุมเอียด
 • ข้อความที่ 13
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นางสุนันทา ชุมเอียด
 • ข้อความที่ 12
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นาย ชาญชัย ลี้พล เเละครอบครัว
 • ข้อความที่ 11
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นางเสาวนีย์ บุญประจักษ์
 • ข้อความที่ 10
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : มรกต บุญจันทร์
 • ข้อความที่ 9
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวคนึงสุข นนท์ปาน
 • ข้อความที่ 8
  ถวายพระพร : 
  ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวกิ่งกมล ฤทธิ์โพธิ์
 • ข้อความที่ 7
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : พ.ต.ท.วรวุฒิ - ประนอม กาญจนวณิชย์ และครอบครัว
 • ข้อความที่ 6
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นางเสาวรส อยู่เจริญกิจ
 • ข้อความที่ 5
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวขนิษฐา อยู่เจริญกิจ
 • ข้อความที่ 4
  ถวายพระพร : 
  ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นายปัญญวรรธน์ ทิสนานุพัฒน์
 • ข้อความที่ 3
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาววันทนีย์ จรรยาวิพร
 • ข้อความที่ 2
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวอริสา โพธิวงศ์
 • ข้อความที่ 1
  ถวายพระพร : 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นายจารุวัฒน์ บุญสิทธิ์