วิธีล้างผักและผลไม้ที่ถูกต้อง

โดย
| |
อ่าน : 2,649

วิธีล้างผักและผลไม้ที่ถูกต้อง

ดาวน์โหลด

03 มิถุนายน 2560

หมวด คลิปโฆษณา

ในปี 2560 กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย ร่วมกันรณรงค์และประกาศให้ “ปี 2560 เป็นปีแห่งการบริโภคผัก ผลไม้ปลอดภัย\" โดยมีการดำเนินการเพื่อบูรณาการพัฒนาระบบห่วงโซ่การผลิตผักและผลไม้สดปลอดภัยในขั้นตอนต่างๆ ซึ่ง สสส. จะมีบทบาทในด้าน ประสานเครือข่ายผู้ผลิต และสื่อสารองค์ความรู้ให้ผู้บริโภค เพื่อเข้าถึงผักและผลไม้สดที่มีคุณภาพและความปลอดภัย จัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยอาหาร ทำงานร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้มีฐานข้อมูลอาหารปลอดภัยที่เป็นชุดเดียวกัน รวมถึงข้อมูลความรู้ใหม่ๆ ที่เกิดจากการบริโภคเพื่อป้องกันความเสี่ยงทางสุขภาพ นอกจากนี้ สสส. ยังเห็นความสำคัญของการสื่อสาร และกระตุ้นให้ประชาชน ล้างผักผลไม้อย่างถูกวิธี ซึ่งจะช่วยลดสารตกค้างต่างๆเพื่อการบริโภคผักผลไม้อย่างปลอดภัยและได้ประโยชน์ต่อร่างกาย สสส. จึงได้จัดทำคลิปวิดีโอให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องวิธีการล้างผักผลไม้ที่ถูกต้อง
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2561 ของ สสส. -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -
  • การจัดทํารายงานทางการเงินของโครงการ -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • นานาทัศนะ สสส. กับการตรวจสอบ -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม