แนะนำ สสส

โดย
| |
อ่าน : 2,026

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการหรือรัฐ วิสาหกิจจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544 อยู่ภายใต้การ กำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี มีรายได้จากภาษีสรรพสามิตยาสูบและสุราในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี ทำหน้าที่ จุดประกาย กระตุ้น สนับสนุน และประสานความร่วมมือกับกลุ่มบุคคล องค์กร และชุมชนทั่วไป (ภาคี สร้างเสริมสุขภาพ) โดยมุ่งหวังให้คนไทยมีสุขภาพดีครบสี่ด้าน กาย จิต ปัญญา สังคม เพื่อร่วมสร้าง ประเทศไทยให้น่าอยู่ โดยไม่จำกัดกรอบวิธีการ และยินดีเปิดรับแนวทาง ปฏิบัติการใหม่ๆ ที่เป็นความคิด สร้างสรรค์สามารถนำไปสู่การขยายค่านิยมและการสร้างพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชนได้ อย่างมีประสิทธิภาพและกว้างขวาง ซึ่งนับเป็นองค์กรด้านสุขภาพรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับมติของ สมัชชาสุขภาพโลก ด้านการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (World Health Assembly Resolution 12.8 : Health Promotion and Health Life-Style)

ร่วมมือกับภาคีในการกำหนดนโยบายสาธารณะ และมาตรการสร้างเสริมสุขภาพอย่างจริงจังร่วมมือกับภาคี ในการพัฒนาความรู้ และจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพพัฒนาขีดความ สามารถบุคลากร และการบริหารจัดการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพในองค์กรทุกระดับส่งเสริมบทบาทของสื่อเพื่อ ปรับเปลี่ยนความคิด และพฤติกรรมของประชาชนในการสร้างเสริมสุขภาพเสริมพลังแก่องค์กรของรัฐในการ แก้ปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นฉับพลันให้ขับเคลื่อนได้อย่างทันเวลา

หมายเหตุ

 • สสส. จัดงบประมาณตั้งต้นหรือสมทบ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ แต่มิใช่จัดงบประมาณให้ในลักษณะงานประจำหรือสิ่งที่มิได้พัฒนาแนวคิด แนวทางใหม่ ๆ
 • สสส. ไม่มีบทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้รับผิดชอบปฏิบัติการประจำ หรือปฏิบัติการซ้ำซ้อนกับส่วนราชการ หรือองค์กรเอกชนใด
 • สสส. ไม่มีภารกิจโดยตรงในการให้บริการสุขภาพ แต่อาจสนับสนุนให้การบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพสอดรับกับนโยบายสุขภาพ แห่งชาติ


 • สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก(Health Risk Control I Section)
 • สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ(Health Risk Control II Section)
 • สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน(Healthy Community Strengthening Section)
 • สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว(Healthy Child, Youth, and Family Promotion Section)
 • สำนักรณรงค์สื่อสารสังคม(Social Communication and Campaign Section)
 • สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม(Health Innovation and Opportunity Promotion Section)
 • สำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ(Health Systems Development Section)
 • สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร(Healthy Organization Promotion Section)
 • สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ(Population Health Promotion section)
 • สำนักพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์(Policy and Strategy Section)
 • สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์(Partnership and International Relations Section)
 • สำนักสนับสนุนการเรียนรู้สุขภาวะ(Wisdom, Inspiration and Sharing for Health)
 • ฝ่ายตรวจสอบภายใน(Internal Audit Unit)
 • ฝ่ายอำนวยการ(Administration Unit)
 • ฝ่ายสื่อสารองค์กร(Corporate Communication Unit)
 • ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ(Information Technology Unit)
 • ฝ่ายบริหารงานบุคคล(Human Resources Unit)
 • ฝ่ายการเงิน/บัญชี พัสดุ ตรวจสอบ
 • ฝ่ายศูนย์สัญญา
 • กลุ่มงานวิชาการและสนับสนุนผู้บริหาร
 • กลุ่มสนับสนุนงานการตลาดเพื่อสังคม
 • กลุ่มสนับสนุนงานนวัตกรรม
 • กลุ่มสนัีบสนุนงานติดตามและประเมินผล

หมายเหตุ*

 • พ.ร.บ. สสส. กำหนดให้มีระบบตรวจสอบเข้มข้นที่สุด นอกจากการตรวจสอบโดย สตง. เช่นเดียวกับหน่วยงานรัฐภาคอื่นแล้ว ยังมีการตรวจ สอบโดยคณะกรรมการประเมินผลที่แต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี และ การตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารโดยคณะกรรมการ สสส. โดยทุกปี สสส. ต้องรายงานตรงกับคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาอีกด้วย

ยุทธศาสตร์ไตรพลัง และ ความสุข 4 ด้าน กาย จิต สังคม ปัญญา

สสส. ได้เป็นต้นแบบ สนับสนุนให้เกิดการก่อตั้งองค์กรเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพคล้ายกับ สสส. ให้กับนานา ประเทศ ได้แก่ ลาว อินโดนีเซีย มองโกเลีย มาเลเซีย เวียดนาม คาซัคสถาน บังคลาเทศ เกาหลีใต้ และซามัว ล่าสุด สสส. ได้รับเลือกเป็นประธานเครือข่าย สสส. โลก และยังได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาการสร้าง เสริมสุขภาพโลก (IUHPE World Conference 2013) ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่มีการจัดสัมมนาลักษณะนี้ใน ประเทศกำลังพัฒนาแถบทวีปเอเซีย

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

ป้ายคำ(Tag)

ภาษาจีน  แพทย์เตือนภัย  เล่าเรื่องโกง  โรงกลั่นเหล้า  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ประจำ ทีมเว็บไซต์ web content เขียนข่าว สกู๊ปข่าว บทความ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์  เพศสภาวะ  กอกกำลังกาย  ล้างมือให้สะอาด  พัฒนาเยาวชน  บ้านแตก  เจ้าหน้าที่ประสานงานวิชาการ  ปัญหาอุบัติภัยบนท้องถนน  หมกหมุ่น  คนไทยห่างไกลโรค  น้ำมันปาล์ม  ห่วงโซ่ทางเศรษฐกิจ  ควบคุมอาหาร  ศิลป์อาสา  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth คนปันสุข โครงการจัดการข้อมูลและพัฒนาองค์ความรู้องค์กรแห่งความสุข การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำงานอย่างมีความสุข ความสุขในองค์กร บุคคลต้นแบบ  รถจักรยาน  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม