แนะนำ สสส

โดย
| |
อ่าน : 4,091

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการหรือรัฐ วิสาหกิจจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544 อยู่ภายใต้การ กำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี มีรายได้จากภาษีสรรพสามิตยาสูบและสุราในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี ทำหน้าที่ จุดประกาย กระตุ้น สนับสนุน และประสานความร่วมมือกับกลุ่มบุคคล องค์กร และชุมชนทั่วไป (ภาคี สร้างเสริมสุขภาพ) โดยมุ่งหวังให้คนไทยมีสุขภาพดีครบสี่ด้าน กาย จิต ปัญญา สังคม เพื่อร่วมสร้าง ประเทศไทยให้น่าอยู่ โดยไม่จำกัดกรอบวิธีการ และยินดีเปิดรับแนวทาง ปฏิบัติการใหม่ๆ ที่เป็นความคิด สร้างสรรค์สามารถนำไปสู่การขยายค่านิยมและการสร้างพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชนได้ อย่างมีประสิทธิภาพและกว้างขวาง ซึ่งนับเป็นองค์กรด้านสุขภาพรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับมติของ สมัชชาสุขภาพโลก ด้านการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (World Health Assembly Resolution 12.8 : Health Promotion and Health Life-Style)

ร่วมมือกับภาคีในการกำหนดนโยบายสาธารณะ และมาตรการสร้างเสริมสุขภาพอย่างจริงจังร่วมมือกับภาคี ในการพัฒนาความรู้ และจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพพัฒนาขีดความ สามารถบุคลากร และการบริหารจัดการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพในองค์กรทุกระดับส่งเสริมบทบาทของสื่อเพื่อ ปรับเปลี่ยนความคิด และพฤติกรรมของประชาชนในการสร้างเสริมสุขภาพเสริมพลังแก่องค์กรของรัฐในการ แก้ปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นฉับพลันให้ขับเคลื่อนได้อย่างทันเวลา

หมายเหตุ

 • สสส. จัดงบประมาณตั้งต้นหรือสมทบ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ แต่มิใช่จัดงบประมาณให้ในลักษณะงานประจำหรือสิ่งที่มิได้พัฒนาแนวคิด แนวทางใหม่ ๆ
 • สสส. ไม่มีบทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้รับผิดชอบปฏิบัติการประจำ หรือปฏิบัติการซ้ำซ้อนกับส่วนราชการ หรือองค์กรเอกชนใด
 • สสส. ไม่มีภารกิจโดยตรงในการให้บริการสุขภาพ แต่อาจสนับสนุนให้การบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพสอดรับกับนโยบายสุขภาพ แห่งชาติ


 • สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก(Health Risk Control I Section)
 • สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ(Health Risk Control II Section)
 • สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน(Healthy Community Strengthening Section)
 • สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว(Healthy Child, Youth, and Family Promotion Section)
 • สำนักรณรงค์สื่อสารสังคม(Social Communication and Campaign Section)
 • สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม(Health Innovation and Opportunity Promotion Section)
 • สำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ(Health Systems Development Section)
 • สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร(Healthy Organization Promotion Section)
 • สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ(Population Health Promotion section)
 • สำนักพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์(Policy and Strategy Section)
 • สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์(Partnership and International Relations Section)
 • สำนักสนับสนุนการเรียนรู้สุขภาวะ(Wisdom, Inspiration and Sharing for Health)
 • ฝ่ายตรวจสอบภายใน(Internal Audit Unit)
 • ฝ่ายอำนวยการ(Administration Unit)
 • ฝ่ายสื่อสารองค์กร(Corporate Communication Unit)
 • ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ(Information Technology Unit)
 • ฝ่ายบริหารงานบุคคล(Human Resources Unit)
 • ฝ่ายการเงิน/บัญชี พัสดุ ตรวจสอบ
 • ฝ่ายศูนย์สัญญา
 • กลุ่มงานวิชาการและสนับสนุนผู้บริหาร
 • กลุ่มสนับสนุนงานการตลาดเพื่อสังคม
 • กลุ่มสนับสนุนงานนวัตกรรม
 • กลุ่มสนัีบสนุนงานติดตามและประเมินผล

หมายเหตุ*

 • พ.ร.บ. สสส. กำหนดให้มีระบบตรวจสอบเข้มข้นที่สุด นอกจากการตรวจสอบโดย สตง. เช่นเดียวกับหน่วยงานรัฐภาคอื่นแล้ว ยังมีการตรวจ สอบโดยคณะกรรมการประเมินผลที่แต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี และ การตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารโดยคณะกรรมการ สสส. โดยทุกปี สสส. ต้องรายงานตรงกับคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาอีกด้วย

ยุทธศาสตร์ไตรพลัง และ ความสุข 4 ด้าน กาย จิต สังคม ปัญญา

สสส. ได้เป็นต้นแบบ สนับสนุนให้เกิดการก่อตั้งองค์กรเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพคล้ายกับ สสส. ให้กับนานา ประเทศ ได้แก่ ลาว อินโดนีเซีย มองโกเลีย มาเลเซีย เวียดนาม คาซัคสถาน บังคลาเทศ เกาหลีใต้ และซามัว ล่าสุด สสส. ได้รับเลือกเป็นประธานเครือข่าย สสส. โลก และยังได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาการสร้าง เสริมสุขภาพโลก (IUHPE World Conference 2013) ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่มีการจัดสัมมนาลักษณะนี้ใน ประเทศกำลังพัฒนาแถบทวีปเอเซีย

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม