กำหนดการ Social Innovation Forum 2018

โดย
| |
อ่าน : 196
กำหนดการ
Social Innovation Forum 2018
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
ณ ห้อง 201 สสส.
 
08.45 - 09.20 น.     ลงทะเบียน
09.20 - 09.30 น.     Keynote: บทบาทนวัตกรรมกับการสร้างเสริมสุขภาพ 
โดย ดร.ณัฐพันธ์ ศุภกา ผู้อำนวยการ ฝ่ายสนับสนุนงานนวัตกรรม และรักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศน์สัมพันธ์ สสส.
09.30 - 10.15 น.      เสวนา: นวัตกรรมสังคมคืออะไร เริ่มอย่างไร?
ปัญหาสังคมที่มีความซับซ้อนต้องการการแก้ปัญหาด้วยวิธีใหม่ นวัตกรรมเป็นได้มากกว่า
เทคโนโลยี และต้องใช้กระบวนการทำงานร่วมกันแบบใหม่ๆ
● ดร.ณัฐพันธ์ ศุภกา ผู้อำนวยการ ฝ่ายสนับสนุนงานนวัตกรรม และรักษาการผู้อำนวย
สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศน์สัมพันธ์ สสส.
● ดร.กนกพร กังวาลสงค์ KMUTT
● ธัญญพร จารุกิตติคุณ Thailand Social Innovation Platform, UNDP
● ดร. อำพล อาภาธนากร ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
● ชุติกา อุดมสิน Good Factory
● Moderator: ชาญวิทย์ หาญธำรงวิทย์ Handup Network
10.15 - 10.45 น.     โปรเจ็คต์ลดหวานด้วยการใช้เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม
กรณีศึกษา: Nudge Bootcamp & Nudge Lab
● ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม
● กระบวนการสร้างนวัตกรรมร่วมกัน ในส่วน Nudge Bootcamp และ Nudge Lab
● นำเสนอผลของ Nudge Lab และแนวทางในการขยายผลต่อ
● ผู้ร่วมเสวนา
- ผศ.ดร.ธานี ชัยวัฒน์ ศูนย์เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและการทดลองจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ธุมาวดี สุวัณณกีฎะ โก๋กาแฟ
- ธนทัต ไชยานนท์ Good Factory
- Moderator: ชาญวิทย์ หาญธำรงวิทย์ Handup Network
10.45 - 11.15 น.     เปิดตัวผู้ช่วย NCDs ในยุค 4.0 - NCD School บทเรียนออนไลน์สำหรับผู้ป่วยและผู้ดูแล
โรคเบาหวาน โรคไต โรคหัวใจ
● ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังว่าคืออะไร ทำไมถึงสำคัญ
● บทบาทของ e-learning ในฐานะที่เป็นสื่อใหม่ในการสร้างเสริมสุขภาพและลดงานของบุคลากร
● ผู้ร่วมเสวนา
- ผศ.เนตรนภา ขุมทอง มูลนิธิหมอชาวบ้าน
- คุณอารยา แสงเทียน Good Factory
- คุณสุมิตรา ชูแก้ว ศูนย์เบาหวาน รพ.ตากสิน
- Moderator: ชาญวิทย์ หาญธำรงวิทย์ Handup Network
11.15 - 12.00 น.     สุขภาพคนไทยเป็นอย่างไรบ้าง? - โจทย์นวัตกรรมจากข้อมูลสถานการณ์สุขภาพ
● เป้าหมายและตัวชี้วัด การพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ด้านสุขภาพ
● ข้อมูลสาเหตุการตายและการเจ็บป่วยหลักของคนไทย
● ข้อมูลเชิงคุณภาพเรื่องวัฒนธรรมความเสี่ยงสุขภาพ
● เสวนา :
- ดร.ภญ. ฐิติพร สุแก้ว Burden of Disease, International Health Policy Program (IHPP)
- ดร.ประชาธิป กะทา สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
- ชุติกา อุดมสิน Good Factory
- Moderator: สุธาสินา เชาวน์เลิศเสรี MATSH
12.00 - 13.00 น.     รับประทานอาหารเที่ยง
13.00 - 16.45 น.     Health Innovation Workshop เวิร์คช็อปการพัฒนานวัตกรรมสุขภาพ
ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)
● ใช้กระบวนการ problem-tree analysis ในการร่วมหา root cause ของปัญหา และตั้งโจทย์
● ใช้กระบวนการ ideation เพื่อระดมสมองหาวิธีการแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์
● Visual thinking ในการนำเสนอไอเดีย
16.45 - 17.00 น.     Wrap-up and next steps
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศน์สัมพันธ์

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -
  • นานาทัศนะ สสส. กับการตรวจสอบ -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

ง่วงนอน  ความสนใจ  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ วัยรุ่น เพศสัมพันธ์  เมืองแห่งแหล่งธรรมะ  พนันพื้นบ้านไทย  ข้าวสา่ลี  เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  Book talk  นิตยสารออนไลน์  โฆษณษาชวนเชื่อ  แปรงฟัน  วัสดุอันตราย  เพดานปาก  ทำงานอย่างมีความสุข  เทรนด์อันตราย  ยีนแฝง  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth รับสมัครงาน มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก มพด. บุคลากรโครงการพิเศษ เจ้าหน้าที่สนาม เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลรายกรณี  อบรมอาสาฉุกเฉิน  โรคไต  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth แอลกอฮอล์ เอ็กซ์ทรีม พลัส ประกาศผล นิทรรศการ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์