ประกาศยกย่องสุดยอดผู้นำท้องถิ่น 140 คน และ 75 สุดยอดชุมชนท้องถิ่น สร้างเสริมสุขภาวะชุมชน

| |
อ่าน : 802

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

ประกาศยกย่องสุดยอดผู้นำท้องถิ่น 140 คน และ 75 สุดยอดชุมชนท้องถิ่น สร้างเสริมสุขภาวะชุมชน thaihealth

สสส. ประกาศยกย่องสุดยอดผู้นำท้องถิ่น 140 คน และ 75 สุดยอดชุมชนท้องถิ่น สร้างเสริมสุขภาวะชุมชน หวังให้เป็นผู้นำทั้งความคิดและปัญญา เป็นตัวอย่างที่ดีในการขับเคลื่อนงานสุขภาวะ เชื่อหากได้ผู้นำดี ชุมชนย่อมเข้มแข็ง ทำให้ประเทศเกิดความมั่นคง

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในงานเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น วาระ: ลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ เพิ่มปัจจัยเสริมสุขภาวะ เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ประกาศรายชื่อ “สุดยอดชุมชนท้องถิ่น” และ “สุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น” สร้างเสริมสุขภาวะชุมชน ซึ่งคัดเลือกผู้นำชุมชนจากชุมชนต่างๆ จากทั่วประเทศ ในเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ พร้อมทั้งประกาศสัตยาบัน “ผู้นำชุมชนท้องถิ่น” นำโดยนายสมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ และมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 145 แห่ง กับศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน(ศจค.) ศูนย์ประสานงานเฉพาะประเด็น (ศปง.) และสถาบันวิชาการคู่ความร่วมมือ

นายสมพร กล่าวว่า การพัฒนาสุขภาวะเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สสส. มุ่งลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ เพิ่มปัจจัยเสริมสุขภาวะ สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน มุ่งพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งเพื่อเป็นรากฐานของประเทศ ดั่งแนวคิดองค์เจดีย์ หากฐานของเจดีย์มีความเข้มแข็ง องค์เจดีย์ก็มีความมั่นคงแข็งแรง เช่นเดียวกับประเทศไทย นับตั้งแต่รัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ.2540 ได้กระจายอำนาจบริหารสู่ท้องถิ่นนำมาซึ่งการเกิดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่า 7,000 แห่ง หากทำให้ท้องถิ่นทุกแห่ง มีความเข้มแข็งย่อม ทำให้ประเทศเกิดความมั่นคง

ประกาศยกย่องสุดยอดผู้นำท้องถิ่น 140 คน และ 75 สุดยอดชุมชนท้องถิ่น สร้างเสริมสุขภาวะชุมชน thaihealth

ทั้งนี้แนวคิดในการพัฒนาสุขภาวะเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ มุ่งให้ชุมชนท้องถิ่นเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ให้ชาวบ้านเกิดการเรียนรู้กันเองในเชิงลึกมากกว่าการไปพาไปศึกษาดูงาน ซึ่งไม่เกิดผลเท่าไหร่ ขณะเดียวกันท้องถิ่นที่มีความพร้อมจะต้องยกระดับสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดให้กับพื้นที่อื่นๆ ได้

“สิ่งสำคัญของการพัฒนาสุขภาวะเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ คือต้องสร้างผู้นำในชุมชน เพราะทุกการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้ต้องมีผู้นำ ซึ่งจะต้อง นำทั้งความคิดและปัญญา ชาวบ้านให้การยอมรับ ศรัทธา และเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติจนเกิดผล การขับเคลื่อนภาระกิจด้านสุขภาวะจึงจะประสบผลสำเร็จ” นายสมพร กล่าว

ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ กล่าวอีกว่า ภายหลังจากการทำงานของเครือข่ายมาระยะหนึ่งแล้ว เราได้คัดเลือกชุมชนและท้องถิ่นที่มีผลงานโดดเด่นสำเร็จเป็นรูปธรรม จาก 2,000 ตำบล คัดกรองจาก 789 ตำบล ในครั้งแรกนี้ ได้ “สุดยอดชุมชนท้องถิ่น” จำนวน 75 ตำบล และ “สุดยอดผู้นำท้องถิ่น” จำนวน 140 คน  ซึ่งทั้งหมดมีความเป็นผู้นำทั้งแบบทางการและไม่เป็นทางการ โดยทุกคนได้ทำงานในบทบาทต่างๆ มาแล้วจนทุกคนยอมรับ พร้อมเป็นตัวอย่างให้คนในชุมชนได้ศึกษาเรียนรู้ ทางเครือข่ายฯ เชื่อมั่นว่าเมื่อสุดยอดผู้นำที่ได้รับการยอมรับจากสังคมแล้ว ก็จะเกิดความภูมิใจ มีกำลังใจและความกระตือรือร้นในการขับเคลื่อนงานชุมชนมากขึ้น

ประกาศยกย่องสุดยอดผู้นำท้องถิ่น 140 คน และ 75 สุดยอดชุมชนท้องถิ่น สร้างเสริมสุขภาวะชุมชน thaihealth

สำหรับคุณลักษณะของสุดยอดผู้นำ มีดังนี้ 1.คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 2.มีความตั้งใจ เอาใจใส่ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ 3.มีความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ 4.มีคุณธรรม (ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ขัดต่อศีลธรรม ประเพณี กติกา ข้อตกลง) มีจริยธรรม (ครองตน ครองคน ครองงาน) 5.ได้รับการยอมรับนับถือจากสังคม 6.มีการเรียนรู้และพัฒนางานด้วยข้อมูลที่เป็นความจริง และมีการนำใช้ข้อมูลในการพัฒนางาน 7.มีความคิดริเริม สร้างสรรค์ หาทางออก (มีอุดมการณ์ มีจินตนาการ วิเคราะห์) เพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาไม่หยุดนิ่ง 8.มีการสร้างผู้นำรุ่นใหม่โดยการปลูกฝังจิตสำนึก การถ่ายทอดความรู้ 9.มีเครือข่าย (การสนับสนุนทั้งจากภายในและภายนอกพื้นที่) และ 10.มีรูปธรรม (เครื่องมือ เทคนิค วิธีการ รูปแบบ แนวทาง และแนวปฏิบัติ) หรือแบบอย่างของการทำงานและกิจกรรมที่เป็นผลดีต่อชุมชนและสังคม

ส่วนคุณลักษณะของ “สุดยอดชุมชนท้องถิ่น” เป็นการคัดเลือกจากชุมชนที่มีศักยภาพหลากหลายด้านรวมกัน เช่น  ศักยภาพในด้านคน ด้านการบริหารจัดการ ด้านการพัฒนานวัตกรรม  ซึ่งคุณลักษณะอันหลากหลายนี้ ส่งผลให้เกิดพลังการขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นต่อไปได้อย่างยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -
  • นานาทัศนะ สสส. กับการตรวจสอบ -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

พิธีเปิด  พิษภัยเงียบใกล้ตัว  นมแม่ออนไลน์  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth วารสาร สารสองล้อ ทริปปั่นไปกิน ย่านเจริญกรุง จักรยานกับน้ำท่วม วิกฤตสร้างนักประดิษฐ์ จักรยานลุยน้ำ วิธีวัดดัชนีมวลกาย ปั่นไปนอนกอดเขา ที่สวนผึ้ง ขี่จักรยาน มันไม่ต้องเสียค่าเดินทาง ทริปเส้นทางอันซีน อะเมซิ่ง สู่บางป  การควบคุมยาสูบแห่งชาติ  ภาคกลาง  ศูนย์แก้ไขปัญหาภัยภิบัติภาคประชาชน  โรคข้ออักเสบไม่ทราบสาเหตุในเด็ก  การใช้ผลิตภัณฑ์ทำให้ผิวขาว  ห้องน้ำ  มัสยิดสัมพันธ์  ข้อบังคับ  การแสดง  น้ำตาไหล  กระดูกพรุน  เหล็กดัดฟัน  อ่านชีวิต  เชื้อรา  ตาแห้ง  โรงเรียนเป็นสุข  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม