กำหนดการ เวทีเปิดงาน "Good Society Expo 2018 ทำดีหวังผล เริ่มต้นที่เรา"

โดย
| |
อ่าน : 1,851
กำหนดการ
เวทีเปิดงาน "Good Society Expo 2018 ทำดีหวังผล เริ่มต้นที่เรา"
วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 10.00 - 12.30 น.
ณ ลานเซ็นทรัลคอร์ต ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
 
10.00 - 10.30 น.     ลงทะเบียนสื่อมวลชน
10.30 - 10.35 น.     กล่าวต้อนรับและเปิดเวที “Good Society Expo 2018 :ทำดีหวังผล เริ่มต้นที่เรา”
- คุณวรินท์มาศ ปัญญาดี พิธีกรอาสา สถานีข่าว TNN24
- คุณณัฏฐ์ บุณยสิรินานนท์ พิธีกรอาสา รายการ Smart News FM.90.5
10.35 - 11.00 น.     เวทีสนทนาช่วง “GSE 2018 : ร้อยพลังคนไทยร่วมทำดีให้เกิดผล”
- ภาคสังคม : คุณวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อคนไทย
- ภาครัฐ : นพ.วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ รองประธานกรรมการ
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
- ภาคการธนาคาร : คุณกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย
- ภาคตลาดทุน : คุณดวงกมล พิศาล เลขาธิการสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (CG Fund)
11.0 - 11.30 น.     เวทีสนทนาช่วง “ทำดีหวังผล เริ่มต้นที่เรา : พลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม”
- คุณดารณีนุช ปสุตนาวิน (ท็อป) กลุ่มทำด้วยใจ โครงการใครรักป่ายกมือขึ้น
- คุณกิติยา โสภณพนิช รองเลขาธิการ มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์
- คุณอุไรลักษณ์ ลาภเบญจกุล ผู้ร่วมพัฒนาโครงการคนลาสนธิไม่ทอดทิ้งกัน
- คุณทนง ขันทอง ผู้อานวยการฝ่ายสื่อสาร บลจ.บัวหลวง
- คุณกัญจนิดา ตันติสุนทร กรรมการบริหาร บริษัท สุวพีร์ โฮลดิ้ง จากัด
11.30 - 11.55 น.     เวทีสนทนาช่วง “ทำดีหวังผล เริ่มต้นที่เรา : ภาคสื่อมวลชน”
- คุณณาตยา แวววรคุปต์ ผู้ช่วยผู้อานวยการสำนักข่าว
  ด้านข่าวยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อนวาระทางสังคม
  องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (TPBS)
- คุณนลัทพร ไกรฤกษ์ บรรณาธิการ www.ThisAble.me
- คุณวิบูลย์ ลีรัตนขจร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เซิร์ซ
- ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ ผู้ก่อตั้ง www.Eduzones.com
- คุณมนตรี จุ้ยม่วงศรี บรรณาธิการโต๊ะข่าวสืบสวน สานักข่าวอิศรา
11.55 - 12.15 น.     บันทึกภาพความร่วมมือภาคีเครือข่ายผู้ร่วมจัด
12.15 - 12.30 น.     ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนตามอัธยาศัย
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • สสส. งดรับของขวัญปีใหม่ 2562 และทุกเทศกาล -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -
  • นานาทัศนะ สสส. กับการตรวจสอบ -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม