กำหนดการแถลงข่าว ผลสำเร็จโครงการต้นแบบจังหวัดนำร่องป้องกันและดูแลรักษาความพิการแต่กำเนิด (ประเทศไทย) โครงการระยะที่สอง (พ.ศ.2558 - 2560) และขับเคลื่อนนโยบายสู่ระดับชาติ

โดย
| |
อ่าน : 262
กำหนดการแถลงข่าว
ผลสำเร็จโครงการต้นแบบจังหวัดนำร่องป้องกันและดูแลรักษาความพิการแต่กำเนิด (ประเทศไทย)
โครงการระยะที่สอง (พ.ศ.2558 - 2560) และขับเคลื่อนนโยบายสู่ระดับชาติ

ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องคริสตัลบอลรูม โรงแรมตวันนา ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร
 
08.30 - 09.00 น.     ลงทะเบียน
09.00 - 09.05 น.     ศ.เกียรติคุณ พญ.พรสวรรค์  วสันต์  กล่าวรายงาน
09.05 - 09.10 น.     ศ.เกียรติคุณ พญ.ชนิกา  ตู้จินดา  ประธานกล่าวเปิดประชุม
09.10 - 09.40 น.     ศ.เกียรติคุณ พญ.พรสวรรค์ วสันต์ กล่าวสรุปผลการดำเนินงาน 3 ปีที่ผ่านมา
(พ.ศ.2558 - 2560)
09.40 - 10.00 น.     พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่
• 8 สถาบันการแพทย์
• สสจ. 25 จังหวัดนำร่อง 
• 3 จังหวัดใหม่ (อ่างทอง , สมุทรปราการ, สระแก้ว)  
• กรุงเทพมหานคร
10.00 - 10.15 น.     พักรับประทานอาหารว่าง หน้าห้องคริสตัลบอลรูม
10.15 - 11.15 น.     อภิปรายทั่วไป  และนำเสนอข้อคิดเห็นในการขับเคลื่อนไปสู่นโยบายระดับชาติ
• ตัวแทนกระทรวงสาธารณสุข 
• ตัวแทนกระทรวงศึกษาธิการ
• ตัวแทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
• ตัวแทนกระทรวงมหาดไทย
• ตัวแทนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  (สปสช.)
• ตัวแทนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  (สสส.)
ดำเนินการอภิปรายโดย  ศ.เกียรติคุณ พญ.พรสวรรค์  วสันต์  
นายกสมาคมเพื่อเด็กพิการแต่กำเนิด(ประเทศไทย)
11.15 - 12.00 น.     วิพากษ์และแสดงความคิดเห็นในการขับเคลื่อนนโยบายระดับชาติ
นพ.มานิตย์  ประพันธ์ศิลป์  ที่ปรึกษาโครงการ
12.00 - 13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ห้องบองวีวอง 
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักงานส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เตรียมตัวสู่โลกของงาน เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างไรให้ใช้การได้ -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • ๑๐๐ วัน เปลี่ยนความโทมนัสเป็นพลัง -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2561 ของ สสส. -
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -
  • นานาทัศนะ สสส. กับการตรวจสอบ -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม