'ควบคุมตัวเอง'หัวใจในการจัดการที่ยั่งยืน’

| |
อ่าน : 1,461

 ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

\'ควบคุมตัวเอง\'หัวใจในการจัดการที่ยั่งยืน’ thaihealth

แฟ้มภาพ

          ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัย ทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย (มนป.) ซึ่งสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ (สสส.) และศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เป็นหน่วยงานหลัก ที่เห็นถึงความสำคัญ ในการแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุและความปลอดภัย ทางถนน ได้จัดงานสัมมนาระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 13 ภายใต้แนวคิด "ลงทุนเพื่อความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน" ไปแล้ว เมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย และ นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านวิชาการ ด้านวิจัย/โครงการ และนวัตกรรมของเยาวชนรวมถึงการมอบรางวัล Prime Minister Road Safety Awards เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กำลังใจแก่บุคคลและองค์กรที่ดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย

\'ควบคุมตัวเอง\'หัวใจในการจัดการที่ยั่งยืน’ thaihealth

          นายพยนต์ สินธุนาวา รองอธิบดี กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม กล่าวถึง "แนวทางการพัฒนาหลักสูตรอบรมเพื่อฟื้นฟูและปรับพฤติกรรม ผู้กระทำผิดกฎหมาย กรณีดื่มแล้วขับ" ว่า กรมควบคุมความประพฤติ มีบทบาทหน้าที่ และภารกิจที่สำคัญในการฟื้นฟู ผู้กระทำผิดในชุมชน ซึ่งจะดำเนินการ ในส่วนของศาลที่สั่งให้มีการคุมประพฤติ และกำหนดเงื่อนไขการทำงานในคดีที่ผิดพระราชบัญญัติจราจรทางบก โดยเฉพาะการรณรงค์แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในคดีเมาแล้วขับ ซึ่งเป็นการนำมาตรการบังคับใช้กฎหมาย "คุมความประพฤติ" มาใช้ในการลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน เช่น กรณีขับรถขณะเมาสุราผู้กระทำผิดต้องรายงานตัว เพื่อให้พนักงานควบคุมประพฤติได้สอบถามถึงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการกระทำผิดให้ผู้กระทำผิดทำงานบริการสังคม เพื่อกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกให้เกิดความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และจากข้อมูลที่รวบรวมมา พบว่า สถิติการขับรถขณะเมาสุราในปี 2558 มีผู้ที่พ้น การคุมประพฤติจำนวนทั้งหมด 46,494 คดี และนับตั้งแต่ ปี 2558-2560 มีผู้ที่พ้นคดีแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำ จำนวน 2,160 คน คิดเป็นร้อยละ 5 ในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งในแต่ละปีมีคดีเข้าสู่การคุมความประพฤติเป็นจำนวนมากรวมทั้งคดีเมาแล้วขับ โดยในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาคดีเมาแล้วขับ มีจำนวนสูงขึ้นเป็นอันดับที่ 2 ของคดีทั้งหมดจากสถิติล่าสุดในช่วงปีใหม่ ดังนั้น หน่วยงานต่างๆ ต้องให้ความร่วมมือกันในการสนับสนุนรวมทั้งเห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุและความปลอดภัยทางถนนโดยผลักดันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประเทศไทยสามารถลดจำนวนผู้กระทำผิดและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนให้หมดไปได้

          สำหรับกระบวนการคุมประพฤติกับผู้กระทำผิด ประกอบด้วย การให้ความช่วยเหลือ แนะนำแนวทางการแก้ไข เพื่อลดอุบัติเหตุ และชี้ให้เห็นถึงผลกระทบที่ตามมาจากการดื่มสุรา พร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้ถูกคุม ความประพฤติได้กลับตนเป็นพลเมืองดี โดยไม่หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำอีก แต่ต้องพิจารณาถึงความแตกต่างในด้านสถานะทางสังคม ประวัติส่วนตัว สภาวะอารมณ์ และฐานความผิดของผู้กระทำผิดด้วย ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขฟื้นฟูให้เหมาะสมตามความต้องการเป็นรายบุคคล เช่น การอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เข้มงวดและจริงจังมากขึ้น เพื่อให้ผู้กระทำผิดเกิดความ เกรงกลัว หรือการแก้ไขฟื้นฟูโดยใช้หลักธรรม ทางศาสนา อาทิ อบรมธรรมะ เข้าค่ายจริยธรรม การบรรพชาและอุปสมบท สิ่งเหล่านี้จะช่วยขัดเกลาให้ผู้กระทำผิด ไม่อยากกลับไปกระทำผิดซ้ำ และเกรงกลัวต่อบาป มองเห็นความสุขในการทำความดีตอบแทนสังคมมากกว่าการดื่มสุราที่ไร้ซึ่งประโยชน์

          ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ แตะกระโทกคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ศึกษาโครงการศึกษาแนวทางพัฒนาหลักสูตรฟื้นฟูและปรับพฤติกรรมผู้กระทำผิดกฎหมายกรณีเมาแล้วขับ ให้ข้อมูลว่ากระบวนการคุมประพฤติ ในต่างประเทศสรุปผลจากการศึกษา  บ่งชี้ว่า การคุมประพฤติเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการลงโทษ ซึ่งยังมีมาตรการอื่นๆ ที่ต้องใช้ประกอบกันเพื่อการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมผู้กระทำความผิด เช่น การตัดแต้ม ยึด-เบิกถอนใบขับขี่ ค่าปรับสูง การกักขัง การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเพิ่มเติม ประเทศไทย มีผู้ถูกคุมประพฤติทุกประเภทคดีมากถึง 431,000 รายต่อปี ขณะที่กรมคุมประพฤติมีเจ้าหน้าที่คุมประพฤติเพียง 4,470 คน ดังนั้นโจทย์ใหญ่ของการคุมประพฤติในประเทศไทย คือ การรับมือกับผู้ถูกคุมประพฤติจำนวนมาก ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด และต้องทำอย่างมีคุณภาพเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทำผิด ดังนั้นจึงควรมีแนวทางเพื่อหนุนเสริมกระบวนการคุมให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เช่น ปรับเปลี่ยนภารกิจในการอบรม พัฒนาเครือข่าย ภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมในการทำกิจกรรมบริการสังคม

          จากข้อมูลดังกล่าวสรุปได้ว่า แม้ว่าจะมีการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด มากขนาดไหน "การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ของประชาชน" ยังคงเป็นตัวแปรสำคัญ ในการลดอุบัติเหตุ และความสูญเสียที่เกิดจากการดื่มสุราเป็นหัวใจสำคัญที่สุดในการป้องกันตัวเอง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -
  • นานาทัศนะ สสส. กับการตรวจสอบ -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม