พักตับต่อเนื่อง ชูเกียรติคนหัวใจหิน – หัวใจเพชร

| |
อ่าน : 1,272

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

พักตับต่อเนื่อง ชูเกียรติคนหัวใจหิน – หัวใจเพชร thaihealth

แฟ้มภาพ

สสส. สคล. หนุนชุมชนคนสู้เหล้าทั่วประเทศตั้งเป้า 89 หมู่บ้าน แห่เข้าร่วมเกินคาด 199 หมู่บ้าน ร่วมใจปฏิญาณตนพักตับพักต่อ เพื่อน้อมถวายความดีแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติคนหัวใจหินงดเหล้าครบพรรษา และคนหัวใจเพชรเลิกเหล้าได้ 3 ปีขึ้นไป พร้อมตั้งชมรมคนหวัใจเพชร 89 แห่งทั่วประเทศ ..ร่วมเดินหน้าปฏิบัตืภารกิจเป็นอาสาสมัครคนหัวใจเพชร หวัง..ชวน / ช่วยและให้กำลังใจคนเลิกเหล้าต่อไป ขณะที่ผลสำรวจพบผู้งดเหล้าตลอดเทศกาลเข้าพรรษามีความตั้งใจที่จะเลิกดื่มไปเลยถึงร้อยละ 21

พักตับต่อเนื่อง ชูเกียรติคนหัวใจหิน – หัวใจเพชร thaihealth

(09.00 น.) วันจันทร์ ที่ 9 ตุลาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติธรรมอาคารธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9  วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก กทม. พระราชญาณกวี (สุวิทย์ ปิยวิชฺโช) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก กล่าวสัมโมทนียกถา “ทำดีเพื่อพ่อ ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9”  ในกิจกรรม เชิดชูเกียรติคนหัวใจหิน สู่คนหัวใจเพชร จิตอาสาทำดีเพื่อพ่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 จัดโดย สำนักงานกองทุนสันบสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และภาคีเครือข่าย ซึ่งมีผู้ปฏิญาณตนบวชใจงด เหล้าตลอดชีวิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในขณะที่คนหัวใจหิน ของดเหล้าต่อหลังออกพรรษาอย่างไม่มีกำหนดอีกด้วย ทั้งนี้กิจกรรมปฏิญาณตนและเชิดชูเกียรติฯ จะจัดขึ้นใน 199 ชุมชน ในวันที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. โดยพร้อมเพรียงกันทั้วประเทศ

พักตับต่อเนื่อง ชูเกียรติคนหัวใจหิน – หัวใจเพชร thaihealth

ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า จากโครงการประเมินผลการรณรงค์ "งดเหล้าเข้าพรรษาปี 2559" ของศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ ในการสำรวจความคิดเห็นต่อการงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ใน 12 จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป รวมจำนวน 4,296 ตัวอย่าง พบว่า ร้อยละ 67.1 งดดื่มและลดปริมาณการดื่มในช่วงเข้าพรรษา โดยร้อยละ 32.2 งดตลอดเทศกาลพรรษา (งดครบพรรษา) ร้อยละ 16.3 งดเป็นบางช่วง (งดไม่ครบพรรษา) ร้อยละ 18.6 ไม่งดแต่ลดการดื่มลง และเมื่อสอบถามความตั้งใจที่จะงดดื่มต่อไป พบว่าผู้ที่งดเหล้าตลอดเทศกาลเข้าพรรษามีความตั้งใจที่จะเลิกดื่มไปเลยถึงร้อยละ 21 ในขณะที่ผู้งดดื่มเป็นบางช่วงและผู้ที่ไม่งดแต่ลดการดื่มลง มีความตั้งใจที่จะเลิกดื่มไปเลยเพียงร้อยละ 3.7 และ 4.4 ตามลำดับ ประเด็นที่น่าสนใจเพิ่มเติม พบว่าตัวอย่างร้อยละ 90.9 เห็นว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลเสียมากต่อ อวัยวะ ตับ และยังพบอีกว่าร้อยละ 92.7 เห็นว่าหากการทำงานของตับผิดปกติ หรือเสื่อมโทรมลงจะมีผลเสียมากต่อร่างกาย

ดร.นพ.บัณฑิต กล่าวต่ออีกว่า “สสส. และสคล. สนับสนุนและผลักดัน ให้เกิดการลดปริมาณการดื่มและนักดื่มในภาพรวม โดยใช้แนวคิดเรื่องการควบคุมสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม และปรับพฤติกรรมการดื่ม ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องทำควบคู่กันไป การทำงานจะกำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ งานลดนักดื่มหน้าใหม่ เราจะทำงานโดยตรงกับเยาวชน ผ่านกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานในพื้นที่ เช่น อปท.ฯลฯ ส่วนนักดื่มหน้าเก่าจะใช้ช่วงโอกาสสำคัญคือ เทศกาลเข้าพรรษา โดยมีระยะเวลาที่ยาวนานถึง 3 เดือน หากทำให้พวกเขาอยู่จนครบพรรษา มีแนวโน้มว่าเขาจะงดต่อไปเรื่อยๆ ทั้งนี้จึงได้กำหนดพื้นที่ชุมชนระดับหมู่บ้านและตำบล ประมาณ 199 ชุมชนจาก 76 จังหวัดทั่วประเทศ ดำเนินการรณรงค์งดเหล้าตลอด 3 เดือน โดยชวนให้ชุมชนออกแบบกิจกรรมชวนให้งดเหล้าก่อนพรรษา, กิจกรรมช่วย ชม เชียร์ให้งดเหล้าครบพรรษา และกิจกรรมเชิดชูชื่นชมในวันออกพรรษา และชวนงดต่อไปเรื่อยๆจนตลอดชีวิต  ซึ่งผลการดำเนินงานในปีนี้พบว่ามีผู้ที่สามารถงดเหล้าได้ครบพรรษา คิดเป็นร้อยละ 72.67 ของผู้ปฏิญาณตนบวชใจงดเหล้าเข้าพรรษา  

“เนื่องในวาระโอกาสแห่งการถวายความดีและถวายอาลัยของชาวไทยทั้งประเทศแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 มีผู้ปฏิญาณตนบวชใจงดเหล้าตลอดชีวิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในขณะที่คนหัวใจหินจำนวนหนึ่ง แจ้งกับแกนนำชุมชนว่าจะของดเหล้าต่อหลังออกพรรษาอย่างไม่มีกำหนดอีกด้วย” รองผู้จัดการ สสส.กล่าว

พักตับต่อเนื่อง ชูเกียรติคนหัวใจหิน – หัวใจเพชร thaihealth

เภสัชกรสงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า กล่าวถึงการดำเนินงานที่ผ่านมาว่า “สำหรับปี 2560 เครือข่ายงดเหล้าทั่วประเทศร่วมกันสร้างความรู้ใหม่ในการออกแบบกิจกรรมรณรงค์ลดจำนวนนักดื่มหน้าเก่าและหน้าใหม่รวมทั้งยกระดับเป็นนโยบายตำบลและอำเภอเพื่อจัดสภาพ แวดล้อม ที่เอื้อต่อการงดดื่มในช่วงเข้าพรรษาและตลอดชีวิต  โดยใช้พื้นที่ชุมชนระดับหมู่บ้านและช่วงเวลาเทศกาลงดเหล้าเข้าพรรษาเป็นโอกาสและตัวปฏิบัติการ ทั้งสิ้น 199 หมู่บ้าน ใน 76 อำเภอ/จังหวัด โดยแบ่งการดำเนินการรณรงค์ออกเป็น 4 ช่วงหลักๆ คือ ช่วงก่อนเข้าพรรษา เป็นช่วงเตรียมชวนคนดื่มมาบวชใจปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษาและคัดกรองผู้ดื่ม ช่วงระหว่างพรรษา คือช่วงที่ชุมชนออกแบบช่วย ชม เชียร์ ให้ผู้ดื่มที่มาบวชใจได้มี กำลังใจ /เทคนิค/สิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการงดเหล้าตลอดพรรษา ขณะนี้เป็นการดำเนินงานช่วงที่ 3 และ 4 ของการดำเนินงาน คือ เชิดชูชื่นชมผู้ที่งดดื่มได้ตลอดพรรษา 3 เดือน ในเวทีเชิดชูเกียรติหัวใจหิน ซึ่งส่วนใหญ่จะจัดพร้อมกันใน 199 ชุมชน ทั่วประเทศ ในวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 และถือโอกาสเวทีครั้งนี้ ชวนคนงดเหล้าต่อเนื่องเพื่อน้อมถวายความดีเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9 รวมทั้งเชิดชูคนหัวใจเพชรที่งดเหล้ามาแล้ว3 ปีและตั้งใจงดตลอดชีวิตพร้อมทั้งเปิดตัวชมรมคนหัวใจเพชรระดับชุมชน”

พักตับต่อเนื่อง ชูเกียรติคนหัวใจหิน – หัวใจเพชร thaihealth

จากผลการดำเนินงานรณรงค์งดเหล้าครบพรรษาใน 199 ชุมชน-อำเภอ จาก 76 จังหวัดทั่วประเทศ และอีก 12 ชุมชนใน กทม. ได้มีการจัดตั้งชมรมอาสาสมัครชวน/ช่วยคนเลิกเหล้าหัวใจเพชร จำนวนทั้งสิ้น   89  ชมรม ส่วนการดำเนินงานรณรงค์งดเหล้าต่อเนื่องในช่วงออกพรรษา และมีแผนการดำเนินงานใน 3 ประเด็น คือ (1) รณรงค์พักตับ พักต่อ เพื่อชวนให้คนหัวใจหิน งดเหล้าต่อเนื่องออกพรรษา โดยมี “อาสาสมัครเครือข่ายงดเหล้า(อ.สคล.)_คนหัวใจเพชร” เป็นพี่เลี้ยงใกล้ชิด   (2) การพัฒนาศักยภาพ อ.สคล.คนหัวใจเพชรให้มีทักษะเป็นวิทยากรสร้างแรงบันดาล เพื่อไปรณรงค์ชวนคนเลิกดื่มเหล้าในโรงงาน โรงเรียน และหน่วยงานภาคีความร่วมมือต่างๆ และชวนคนให้เลิกดื่ม รวมทั้งพัฒนาให้มีทักษะพื้นฐานในการช่วยเลิกโดยประสานงานกับรพ.สต.และโรงพยาบาลชุมชน (3) ดำเนินการยกระดับงานรณรงค์ลดนักดื่มและการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลดละเลิกดื่มเหล้า จากบทเรียนระดับชุมชนสู่การทำแผนงดเหล้าระดับตำบลและอำเภอต่อไป ”

สำหรับการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติคนหัวใจหิน สู่คนหัวใจเพชร ในครั้งนี้ ได้จัดพร้อมกับ 199 ชุมชนทั่วประเทศ เพื่อเชิดชู ชื่นชมคนหัวใจหิน ที่มีความเข้มแข็งมุ่งมั่นในการฝ่าฟันอุปสรรคนานาทั้งสิ่งแวดล้อมภายนอกและภายในจิตใจ จนสามารถงดเหล้าได้ครบพรรษาเป็นคนหัวใจหิน รวมทั้งประกาศตั้งชมรม อ.สคล.คนหัวใจเพชร ใน199 ชุมชนทั่วประเทศ เพื่อน้อมเกล้าถวายความดีอันเป็นกุศลจากการงดเหล้าแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9  โดยใช้วันจันทร์ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์  วันที่ 9 คือพระนามแห่งรัชกาล  และเดือนตุลาคม คือเดือนที่ผองชาวไทยจะจดจำไปชั่วนิรันดร์ในความทรงจำตลอดไป” เภสัชกรสงกรานต์กล่าว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 

  say

มียารักษาไวรัสตับอักเสบซี นำเข้าจากอินเดียจำหน่ายครับ
ทานแล้วหายขาดได้ภายใน 3 เดือน รักษาได้ทุกสายพันธุ์
ราคาไม่แพง สนใจติดต่อเว็บนี้ https://thaihcv.blogspot.com
หรือไลน์ id: thaihcv ครับ

Post : 08 พ.ย. 2560 16:03:22

  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • ๑๐๐ วัน เปลี่ยนความโทมนัสเป็นพลัง -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -
  • นานาทัศนะ สสส. กับการตรวจสอบ -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

นครนายก อินเทรนด์ เทศกาล แข่งเรือ ปลอดเหล้า  สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย  กอด  คาร์ฟรีเดย์  ละ  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth วารสาร สารสองล้อ สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย Thai Cycling For Health Association ชวนปั่นไปวัดบรมราชาฯ เชิงช่างหนึ่ง กับสงกรานต์ที่ผ่านมา หัวเข่าเสีย จนแทบเดินไม่ได้ เปลี่ยนชีวิตเขา อย่างน่าอัศจรรย์ bike to work  สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน  เพชรบุรี...ดีจัง  มูลนิธิภาพถ่ายแห่งประเทศไทย  ความทุกข์  พัฒนาธุรกิจ  ช่องคลอดเชิงสัญลักษณ์  สร้งสุข  โรงเรียนใต้ต้นตะขบ  กิจกรรมวันเด็ก  สารโพลีคลอริเนต ไบฟีนิล  เบต้าแคโนทีน  ภาวะน้ำนมไม่ไหล  แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง  คอลลาเจน  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม