กำหนดการประชุมระดับภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออก เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อภายใต้บริบทของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โดย
| |
อ่าน : 830
กำหนดการ
ประชุมระดับภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออก
เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อภายใต้บริบทของการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(WHO-SEAR Regional Forum to Accelerate NCDs Prevention and Control in the Context of SDGs)

เมื่อ 16 ล้านคนต่อปีทั่วโลกต้องเผชิญปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) 
พบชุดมาตรการคุ้มทุนเพื่อป้องกัน NCDs ที่เหมาะสมกับบริบทแต่ละประเทศ

วันที่ 9 ตุลาคม 2560 
ณ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ จ. นครปฐม
 
06.30 น.                   สื่อมวลชนขึ้นรถตู้พร้อมกันที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
06.30 - 08.00 น.     ออกเดินทาง
08.00 - 08.45 น.     รับประทานอาหารเช้า
09.00 - 09.30 น.     พิธีเปิด 
• กล่าวต้อนรับโดย Dr. Daniel Kertesz ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกระดับภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออก 
• กล่าวถึงที่มาของการประชุมโดย ดร.ทักษพล ธรรมรังสี ผู้แทนจากองค์การอนามัยโลกระดับภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออก 
• กล่าวเปิดการประชุมโดย ศ.เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
09.30 - 10.30 น.     บรรยายพิเศษ “มาตรการลงทุนอย่างไรให้คุ้มค่าที่สามารถป้องกันและควบคุม NCDs
อย่างเห็นผล” โดย Professor K Srinath Reddy, President, Public Health Foundation of India (ประธานมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติอินเดีย)
10.00 - 10.45 น.     กรณีศึกษาผู้ป่วย NCDs ในภูมิภาค เพื่อสะท้อนผลกระทบต่อบุคคล ครอบครัว และสังคม 
10.45 - 11.00 น.     รับประทานอาหารว่าง
11.00 - 12.00 น.     การลงทุนที่ยั่งยืนในการจัดการ NCDs 
โดย Dr. Luis Vinyals Torres,  Health Financing Regional Adviser, WHO-SEARO (ที่ปรึกษาด้านการเงินการคลังเพื่อสุขภาพ, องค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออก)
และ Ms Triin Habicht, Advisor, Ministy of Social Affairs, Estonia  (ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการสังคม, ประเทศเอสโตเนีย)
12.00 - 13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 14.30 น.     เดินทางกลับ 
 
*มีล่ามแปลตลอดงาน* 
 
 
สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ 
คุณภมรศรี แดงชัย (หลิง) 
โทร. 089-6674404 
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • มหกรรมการอ่านแห่งชาติ มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • ๑๐๐ วัน เปลี่ยนความโทมนัสเป็นพลัง -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2561 ของ สสส. -
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -
 • นานาทัศนะ สสส. กับการตรวจสอบ -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม