(ร่าง) กำหนดการ ประชุมเชิงปฏิบัติการมุ่งสู่ “สูงวัยสร้างเมือง” และลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ

โดย
| |
อ่าน : 990
(ร่าง) กำหนดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการมุ่งสู่ “สูงวัยสร้างเมือง”
และลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ

วันที่ 3 - 5 ตุลาคม 2560
ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
 
วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560
09.00 - 09.30 น.     รวมพล ปฏิบัติการรณรงค์ “5 อ. สูงวัยสร้างเมือง”
09.30 - 09.45 น.     จินตนาการร่วม “ชุมชนท้องถิ่นขับเคลื่อนพลังผู้สูงวัยสร้างเมือง”
09.45 - 10.00 น.     สถานะการดำเนินงานของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ 
โดย  นางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ์ 
ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) สสส.
10.00 - 10.20 น.     ปาฐกถาเรื่อง “พลังสูงวัยร่วมสร้างเมืองน่าอยู่” 
โดย  นายสมพร ใช้บางยาง 
ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
10.20 - 10.40 น.     ปาฐกถาเรื่อง “พลังสูงวัยร่วมสร้างเมืองน่าอยู่” 
โดย  นายธนา ยันตรโกวิท
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
10.40 - 11.00 น.     ปาฐกถาเรื่อง “พลังสูงวัยร่วมสร้างเมืองน่าอยู่” 
โดย  อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ(อยู่ระหว่างการประสานงาน)
11.00 - 11.45 น.     ปฏิบัติการดี๊ดีของชุมชนท้องถิ่น  
“ผู้สูงวัย คือ พลังสังคม พลังปัญญา พลังพลเมือง”
โดย
• นางนัยนา ศรีเลิศ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม อำเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์
• นายอินทร นันทสมบูรณ์ รองนายกเทศมนตรี เทศบาลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
• นางวณิษฐา ธงไชย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
• นางอัญชนา เตชะอำนวยวิทย์ หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
ดำเนินรายการโดย นายประสาน อิงคะนันท์
11.45 - 12.00 น.     Design & Architecture ระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา  นันทบุตร
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.)
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12.00 - 13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 18.00 น.     เรียนรู้ประสบการณ์
จากปฏิบัติการเด่น (10 ประเด็น) 
5 อ. 5 ก. (ต่อ) 
อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมสมรรถนะการบริหารงานโครงการด้านการดําเนินงาน การเงินการบัญชีและพัสดุ (ต่อ) 
(สำหรับผู้ประสานงานและเจ้าหน้าที่การเงิน)
18.00 - 19.00 น.     รับประทานอาหารเย็น
19.00 - 20.00 น.     ทบทวนแผนปฏิบัติการของโครงการ โดย ศวภ. 
 
วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560
09.00 - 09.30 น.     รวมพล ปฏิบัติการรณรงค์ “5 อ. สูงวัยสร้างเมือง”
09.30 - 10.30 น.     ปฏิบัติการดี๊ดีของชุมชนท้องถิ่น  
“ผู้สูงวัย คือ พลังสังคม พลังปัญญา พลังพลเมือง”
โดย
• นายมานพ ยะเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
• นายวันชัย นารีรักษ์ นายกเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
• นายประกิจ เสาร์แก้ว นายกเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
• นายนริศ กิจอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
ดำเนินรายการโดย นายประสาน อิงคะนันท์ 
10.30 - 11.00 น.     การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ
โดย นายธวัชชัย ฟักอังกูร ประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ 3 สสส.
11.00 - 12.00 น.     ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “เครือข่ายสูงวัยสร้างเมือง”
12.00 - 13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 18.00 น.     เรียนรู้ประสบการณ์
จากปฏิบัติการเด่น (10 ประเด็น) 
5 อ. 5 ก. (ต่อ) อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมสมรรถนะการบริหารงานโครงการด้านการดําเนินงาน การเงินการบัญชีและพัสดุ (ต่อ) 
(สำหรับผู้ประสานงานและเจ้าหน้าที่การเงิน)
18.00 - 19.00 น.     รับประทานอาหารเย็น
19.00 - 20.00 น.     เรียนรู้ประสบการณ์จากปฏิบัติการเด่น (10 ประเด็น) 5 อ. 5 ก. (ต่อ)
 
วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560
08.00 - 08.30 น.     ลงทะเบียน 
09.30 - 12.00 น.     ทบทวนแผนปฏิบัติการของโครงการ โดย ศวภ. อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมสมรรถนะ
การบริหารงานโครงการด้านการดําเนินงาน การเงินการบัญชีและพัสดุ (ต่อ)
(สำหรับผู้ประสานงานและเจ้าหน้าที่การเงิน)
12.00 - 13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.00 น.     สรุปปรับแผนปฏิบัติการของโครงการ 
โดย ศวภ.
 
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • ๑๐๐ วัน เปลี่ยนความโทมนัสเป็นพลัง -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -
  • นานาทัศนะ สสส. กับการตรวจสอบ -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม