สธ. เร่งผลิตหมอ 3 สาขา

| |
อ่าน : 839

 ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์

สธ. เร่งผลิตหมอ 3 สาขา  thaihealth

แฟ้มภาพ

          สธ.เร่งผลิต สร้างแรงจูงใจ หมอสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ระบาดวิทยา และเวชศาสตร์ครอบครัว ทั้งการปรับอัตราค่าตอบแทนและความก้าวหน้าด้านวิชาชีพ ตอบสนองผู้ป่วยฉุกเฉินที่มารับบริการที่ห้องฉุกเฉินมากกว่า 35 ล้านครั้งต่อปี รองรับภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข และการดูแลประชาชนแบบญาติ

                นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) มอบของที่ระลึกสำหรับผู้เกษียณราชการในปี 2560 ประกอบด้วย นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. , ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 1, เขตสุขภาพที่ 10 สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 8, อธิบดีกรมการแพทย์, อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ก่อนการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 9/2560

          โดยในวันนี้ที่ประชุมได้ติดตามความก้าวหน้าโครงการเพิ่มการผลิตและสร้างแรงจูงใจแพทย์ 3 สาขา ได้แก่ 1.สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ปัจจุบันมีแพทย์ในระบบเพียง 173 คน ในขณะที่มีผู้ป่วยฉุกเฉินเข้ารับบริการในห้องฉุกเฉินทั่วประเทศกว่า 35 ล้านครั้งต่อปี และความต้องการแพทย์สาขานี้ของประเทศอยู่ที่ 1,000 คน ได้มีแผนการผลิตให้ตามเป้าหมายคือ 1,560 คนใน 10 ปี 2.สาขาระบาดวิทยา ปัจจุบันมีแพทย์สาขานี้ 150 คน ในขณะนี้ความต้องการแพทย์เพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขอาทิ ภัยพิบัติหรือโรคระบาด มีมากถึง 352 คน ดังนั้นได้มีแผนดำเนินการร่วมกับกรมควบคุมโรค ผลิตแพทย์ระบาดวิทยาภาคสนาม เป้าหมาย 352 คนใน 10 ปี

          และ 3.สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ในปี 2560 มีแพทย์สาขานี้ 384 คน โดยความต้องการของประเทศอยู่ที่ 6,500 คนภายใน 10 ปี เพื่อดูแลประชากร 65 ล้านคน ได้มีแผนการผลิตใน 3 ระบบคือ 1. ต่ออายุราชการและอบรมระยะสั้น 2. อบรมแพทย์ประจำบ้าน เพื่อสอบวุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 3. ขยายกำลังผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในระดับเขต

          ในด้านแรงจูงใจให้แพทย์สนใจเข้ารับการศึกษาต่อเนื่อง กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ศึกษาเพื่อปรับเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทน รวมทั้งเพิ่มความก้าวหน้าด้านวิชาชีพในการเข้าสู่ตำแหน่งเชี่ยวชาญ ทั้งนี้ เพื่อให้มีแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินเพียงพอ ดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินให้ได้รับการดูแลตามมาตรฐานที่ห้องฉุกเฉิน มีแพทย์ระบาดวิทยารองรับภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข และมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเพียงพอในการดูแลประชาชนแบบญาติ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • ๑๐๐ วัน เปลี่ยนความโทมนัสเป็นพลัง -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2561 ของ สสส. -
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -
  • นานาทัศนะ สสส. กับการตรวจสอบ -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม