ยอมรับเข้าใจ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี

โดย
| |
อ่าน : 1,186

ที่มา : เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

ยอมรับเข้าใจ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี thaihealth

แฟ้มภาพ

“กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” เผยผลงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชนดีเด่นระดับชาติ ปี 2560 ของ อสม.สิงห์บุรี ลดการตีตราผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อโรคเอดส์ สร้างการยอมรับและการมีส่วนร่วมในชุมชนให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี เร่งให้ความรู้แก่นักเรียน เยาวชน เรือนจำและสถานพินิจ เน้นหนัก 3 กลุ่มหลัก ชายรักชาย กลุ่มหญิงบริการ และกลุ่มวัยรุ่น ล่าสุด ปี 2558 จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวน 6,759 ราย อายุระหว่าง 15 – 45 ปี พบมากในกลุ่มชายรักชาย

นายแพทย์วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า กรม สบส.ได้สร้างความเข้มแข็งระบบสุขภาพภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ ลดปัญหาการเจ็บป่วยและการเสียชีวิต โดยเฉพาะจากโรคเอดส์ ซึ่งมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกปี โดยมีสาเหตุหลักจากการเปลี่ยนคู่นอนบ่อยหรือมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดเชื้อเอช ไอ วี ในกลุ่มชายรักชายมีอัตราการติดเชื้อสูงกว่ากลุ่มรักต่างเพศ และสาเหตุรองลงมาได้แก่ การใช้เข็มฉีดยาร่วมกันในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติด และการติดต่อจากแม่สู่ลูกตามลำดับ ซึ่งการติดเชื้อเอชไอวี ส่งผลกระทบต่อร่างกาย จิตใจและการดำรงชีวิตอยู่ในสังคม เนื่องจากสังคมยังไม่ยอมรับผู้ติดเชื้อเท่าที่ควร ปัจจุบันพบว่า ในปี 2558 มีจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด 1 ล้าน 5 แสนราย เป็นผู้ป่วยรายใหม่ 6,759 ราย ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยแรงงาน ช่วงอายุ 15 – 45 ปี พบมากในกลุ่มชายรักชาย และกลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มแรงงานข้ามชาติ

นายแพทย์วิศิษฎ์ กล่าวต่อว่า กรม สบส.ได้ดำเนินการสร้างความเข้มแข็งในภาคประชาชนโดยการส่งเสริม สนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2560 นี้ มีอสม.ที่ได้รับเลือกและได้รับรางวัล อสม.ดีเด่นระดับชาติ สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชนได้แก่ นายชุติมันต์ โพธิยา อายุ 51 ปี ทำหน้าที่ อสม.มา 8 ปี รับผิดชอบและดูแลชุมชนวัดพรหมสาคร เขตเทศบาลเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยพบว่า ในชุมชนมีผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อโรคเอดส์ถูกตีตรา การขับไล่ออกจากครอบครัวและชุมชน รวมถึงมีการแพร่ระบาดของโรคมากขึ้น จึงหันมาดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์อย่างทุ่มเทและอย่างจริงจัง

การดำเนินงานของ อสม.ชุติมันต์ โดยใช้ศักยภาพการเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทำให้เข้าถึงและค้นหาผู้ติดเชื้อในกลุ่มเสี่ยง เช่น กลุ่มชายรักชาย กลุ่มหญิงบริการและกลุ่มวัยรุ่น และเป็นตัวกลางเชื่อมความสัมพันธ์ในชุมชนได้ดี มีการสื่อสารให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค โดยถ่ายทอดความรู้เรื่องโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคอนามัยเจริญพันธุ์ การใช้ถุงยางอนามัย ข้อปฏิบัติในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อโรคเอดส์ รวมถึงยาเสพติดสู่นักเรียน เยาวชนในสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส สถานพินิจและเรือนจำในจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งดำเนินงานแบบการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ได้แก่โรงพยาบาลสิงห์บุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบลและประธานชุมชน ร่วมเป็นจิตอาสาให้ความรู้และเป็นจุดกระจายถุงยางอนามัยในชุมชนซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2539

ในกลุ่มผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อ ในเขตอำเภอเมืองสิงห์บุรี มีจำนวน 642 คน ได้ดำเนินการตามแนวทาง คือเน้นให้คำปรึกษา แนะนำการใช้ยาต้านไวรัสและโรคฉวยโอกาส ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากภูมิคุ้มกันบกพร่อง อาทิ วัณโรค โรคปอดติดเชื้อ เชื้อราในสมอง เป็นต้น ซึ่งผลจากการติดตามเยี่ยมบ้าน พบว่า นักเรียนและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ถุงยางอนามัย และจากการการประเมินความเสี่ยงในกลุ่มเสี่ยงผ่านกิจกรรมลูกปัดวัดความเสี่ยงและกล่องพลิกชีวิต มีพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมและตระหนักถึงการป้องกันมากขึ้น ในส่วนของผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อเกิดการยอมรับในชุมชน มีการทำกิจกรรมร่วมกัน รวมถึงการสร้างความเข้าใจถึงโรคดังกล่าวว่าไม่สามารถติดต่อด้วยการสัมผัสหรือการคลุกคลีกับผู้ติดเชื้อและผู้ป่วย สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขมากขึ้น

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -
  • นานาทัศนะ สสส. กับการตรวจสอบ -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

ภาคี  ประชุมปรึกษาหารือ  ไม่ควร  พื้นที่นี้ดีจัง  ไม่อมโรค  ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน (ชาย) บ้านกาญจนา ภิเษก  ล้อเลียน  อุป นายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย  เจ้าหน้าที่ multimedia  อุปกรณ์ไฟฟ้า  ผู้กระทำรุนแรงต่อผู้หญิง  สำคัญต่อเด็ก  เครือข่ายรณรงค์มาตรา 61  ก่อนตัดสินใจซื้อ  การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555  สูบบุหรี่ี  เครื่องดับเพลิง  สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth วารสาร สารสองล้อ สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย Thai Cycling For Health Association ปั่นไปทำงาน สร้างฝัน ทางจักรยาน ลดไขมันให้ฟิตแอนด์เฟิร์ม ปั่นสู้โรค บทสรรเสริญจักรยาน  แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม