สตูลพัฒนาศูนย์เด็กเป็นสวนอินทรีย์

| |
อ่าน : 1,115

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ 

ภาพประกอบจาก : เว็บไซต์ไอแอมพีอาร์ 

สตูลพัฒนาศูนย์เด็กเป็นสวนอินทรีย์ thaihealth

                      นางสาววิไลวรรณ อย่างดี ผู้รับผิดชอบโครงการเกษตรอินทรีย์ พัฒนากลไก ใส่ใจสุขภาพโดยสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)    ได้ร่วมกับ   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเจริญราษฎร์ ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล     จัดทำขึ้นกล่าวว่า     โครงการดังกล่าว     ได้มีการพัฒนาพื้นที่ของศูนย์ฯ    ส่วนหนึ่งปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ    ใช้เป็นวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน    พร้อมชักชวนผู้ปกครองและคนในชุมชนใกล้เคียงหันมาปลูกผักไว้บริโภคในครัวเรือน     เพื่อให้สุขภาพแข็งแรง     ห่างไกลจากพิษภัยของสารเคมีตกค้างในพืชผักต่างๆ     ที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในปัจจุบัน    ซึ่งปัจจุบันมีแกนนำชาวบ้านปลูกผักที่บ้านประมาณ 20 คน      พร้อมกันนี้ยังช่วยกันดูแลแปลงผักของศูนย์ฯ            ซึ่งพยายามที่จะขยายผลออกไปให้มากขึ้น     จูงใจให้เด็กอยากกินผักที่พวกเขาปลูก      โดยจะเป็นตัวเชื่อมไปหาผู้ปกครองให้ชุมชนค่อยๆ      ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาปลูกผักปลอดสารพิษไว้รับประทานกันเองในครัวเรือนมากขึ้น เพราะนอกจากลดรายจ่ายในการซื้อผักจากตลาดแล้ว       ยังสร้างความปลอดภัยด้านอาหารทั้งระบบ     ตั้งแต่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปสู่ชุมชน     สร้างการรับรู้ให้เกิดกับเด็กและผู้ใหญ่       ก่อนจะนำไปสู่ค่านิยมการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของทุกวัย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • มหกรรมการอ่านแห่งชาติ มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • ๑๐๐ วัน เปลี่ยนความโทมนัสเป็นพลัง -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2561 ของ สสส. -
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -
 • นานาทัศนะ สสส. กับการตรวจสอบ -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม