รวมพลัง “ชาวปากนครบน” ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

| |
อ่าน : 1,613

   ที่มา: เว็บไซต์ ไอแอมพีอาร์

              รวมพลัง “ชาวปากนครบน” ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน thaihealth

แฟ้มภาพ  

                 สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ร่วมกับชาวบ้านตำบลปากนคร  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช   แก้ปัญหาจุดเสี่ยงอุบัติเหตุภายในชุมชน ด้วยการจัดทำโครงการ   "บ้านปากนครบนร่วมใจป้องกันภัยอุบัติเหตุ"   เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุและสร้างความตระหนักในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย 

                สันติ นาดี ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านครญาณวโรรสอุทิศ กล่าวว่า  บ้านปากนครบนมีเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อเข้าชุมชน 15   สาย   โดยถนนเส้นที่เป็นจุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือ   ถนนสายวัดโบสถ์ซึ่งมีโรงเรียนตั้งอยู่ 2 แห่ง คือ   โรงเรียนวัดหัวนอน   มีจุดเสี่ยงบนถนนเป็นทางโค้ง   พื้นผิวจราจรลาดเอียง   จำนวน   3   โค้งติดต่อกัน โรงเรียนท่านครญาณวโรรสอุทิศ   ซึ่งหน้าโรงเรียนมีสามแยกเป็นจุดเสี่ยงที่มักเกิดอุบัติเหตุได้โดยง่าย   ประกอบกับทางโรงเรียนเองก็เคยจัดทำโครงการป้องกันอุบัติเหตุจนได้รับรางวัลด้านความปลอดภัยบนท้องถนนมาแล้ว   แต่ยังเป็นการทำกันในเฉพาะโรงเรียน   จึงเห็นว่าน่าจะทำโครงการร่วมกับชุมชนซึ่งจะเป็นประโยชน์ในวงกว้างยิ่งขึ้น

               "กลุ่มเป้าหมายหลักของการดำเนินงานครั้งนี้คือ   ชาวบ้านหมู่   2   บ้านปากนครบน   ครู   นักเรียน   และบุคลากรของโรงเรียน   โดยจัดตั้งคณะทำงานตัวแทนจากภาคประชาชน   รวบรวมสถิติข้อมูล   ลงสำรวจพื้นที่วางแผนแก้ปัญหา    จากนั้นจึงจัดทำเวทีประชาคมคืนข้อมูลให้กับชุมชน   เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงต่างๆ   เช่น   ติดป้ายคำเตือน   ตัดต้นไม้   ถางหญ้า   ปรับป้ายโฆษณาที่บดบัง   และใช้ประโยชน์จาก   วิทยุชุมชน  ที่ครอบคลุมพื้นที่เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลแก่ชุมชน   ขณะเดียวกันก็ยังมีคณะทำงานและอาสาเฝ้าระวังอุบัติเหตุหลังการปรับปรุงจุดเสี่ยง นอกจากการรณรงค์เกี่ยวกับการขับขี่รถร่วมกับชุมชนแล้ว   ทาง อบต.ปากนคร   สนับสนุนด้วยการแจกหมวกนิรภัยสำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์อีกด้วย"

                 พลังของชุมชนปากนครบนที่ตระหนักและเห็นความสำคัญของการดูแลเฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุในชุมชน   ควบคู่ไปกับการปลูกฝังสร้างจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย   ได้ส่งผลลัพธ์ให้อัตราการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่เสี่ยงต่างๆ   ของชุมชนลดลงอย่างต่อเนื่อง   จนเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆ   ในการบริหารจัดการเพื่อลดอุบัติเหตุด้วยพลังของสมาชิกในชุมชนทุกคน 

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เตรียมตัวสู่โลกของงาน เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างไรให้ใช้การได้ -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • ๑๐๐ วัน เปลี่ยนความโทมนัสเป็นพลัง -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2561 ของ สสส. -
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -
  • นานาทัศนะ สสส. กับการตรวจสอบ -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม