กำหนดการ การอบรมสัมมนาผู้บริหารและคณาจารย์สถาบันการศึกษา ในโครงการกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางกายในสถานศึกษา

โดย
| |
อ่าน : 1,713
กำหนดการ
การอบรมสัมมนาผู้บริหารและคณาจารย์สถาบันการศึกษา
ในโครงการกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางกายในสถานศึกษา

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560
ณ ห้องสัมมนาอาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
 
08.30 - 09.00  น.     ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมสัมมนา/รับประทานอาหารว่าง
ชมวีดีโอพรีเซ้นท์ “เล่น 60 นาที  Why Active Play”
- กล่าวต้อนรับโดย  รศ.ดร. บรรจบ ภิรมย์คำ (คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒน  
  ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน)
09.00 - 12.00 น.     การเรียนการสอนกับกิจกรรม Active Learning  โดย รศ.สมควร โพธิ์ทอง
(รับประทานอาหารว่าง 10.15-10.30 น)
12.00 - 12.30 น.     วิธีการประเมินผลการจัดกิจกรรม Active Play โดย ผศ. เพิ่มศักดิ์ สุริยจันทร์
12.30 - 13.30 น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน
การแถลงข่าวโครงการกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางกายในสถานศึกษา
13.00 - 13.30 น.     ลงทะเบียนสื่อมวลชน
13.30 - 14.30 น.     นายเกรียงพงศ์ ภูมิราช  ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 
กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานแถลงข่าว
แถลงข่าวในรูปแบบเสวนา โดย
 - รศ.นพ. ปัญญา ไข่มุก กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.
เรื่อง “นโยบายการสร้างเสริมสุขภาพ”
- นายสนิท แย้มเกษร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการส่งเสริมactive Learning ของ 
กระทรวงศึกษาธิการ
- ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส.
เรื่อง “สถานการณ์กิจกรรมทางกายในปัจจุบันและความเข้าใจเรื่อง Active Play”
- ผศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง “ความสำคัญของการเล่นกับการพัฒนาสมอง”
14.30 - 15.00  น.     ถ่ายภาพร่วมกันและสื่อมวลชนสัมภาษณ์ตามอัธยาศัย
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • ๑๐๐ วัน เปลี่ยนความโทมนัสเป็นพลัง -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2561 ของ สสส. -
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -
  • นานาทัศนะ สสส. กับการตรวจสอบ -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม