พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ทรงเปิดงานวันงดสูบบุหรี่โลก

| |
อ่าน : 2,069

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ทรงเปิดงานวันงดสูบบุหรี่โลก thaihealth

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเปิดงานวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.30 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  ทรงเปิดงานวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2560  ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่  ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก และขอความร่วมมือนานาประเทศจัดกิจกรรมรณรงค์ลดพิษภัยจากควันบุหรี่ ที่มีสารเคมีมากกว่า 7,000 ชนิด เป็นสาเหตุการเกิดโรคร้ายและมะเร็ง โดยผู้สูบจะมีอายุสั้นลงเฉลี่ย 12 ปี  และป่วยหนักเป็นเวลา 2 ปีก่อนเสียชีวิต  ในปีนี้ องค์การอนามัยโลก ได้กำหนดประเด็นการรณรงค์ว่า "Tobacco - a threat to development" หรือ "บุหรี่ : ตัวร้ายทำลายการพัฒนา" อันเป็นการแสดงความห่วงใยของภาครัฐถึงประชาชน การปกป้องการคุกคามจากภัยยาสูบ ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญเร่งด่วนในการลดความสูญเสียจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่และเศรษฐกิจของประเทศในการบำบัดรักษาผู้ป่วยจากการเสพติดยาสูบ ผ่านมาตรการต่างๆ โดยเฉพาะด้านกฎหมาย มีการออกพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พุทธศักราช 2560 ซึ่งจะมีผลใช้บังคับในวันที่ 4 กรกฎาคมนี้ รวมถึงมาตรการขึ้นภาษียาสูบที่จะช่วยตัดวงจรการบริโภคยาสูบในกลุ่มผู้มีรายได้น้อย

ในการนี้ ประทานรางวัลขององค์การอนามัยโลก "เวิลด์ โนโทแบคโค เดย์ อวอร์ด 2017" แก่ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการผลักดันและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบ การสร้างสุขภาวะที่ดี รวมถึงลดปัจจัยเสี่ยงหลักจากโรคที่เกิดจากการเสพยาสูบตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติส่งเสริมตนให้มีสุขภาพที่ดี ไม่ริ ไม่เริ่ม ไม่ลองการบริโภคยาสูบ  และประทานโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลและหน่วยงาน ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมยาสูบและการดำเนินงานเพื่อสังคมปลอดบุหรี่ จำนวน 36 ราย

ภายในงานฯ  มีการจัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการ และการให้บริการทางการแพทย์ โดยเฉพาะกิจกรรมการให้คำปรึกษา ในการเลิกสูบบุหรี่และกิจกรรมบันเทิงต่างๆ ที่สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของบุหรี่

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • SOOK Festival ตอน ปันสุข ทุกช่วงวัย -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • ๑๐๐ วัน เปลี่ยนความโทมนัสเป็นพลัง -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -
  • นานาทัศนะ สสส. กับการตรวจสอบ -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม